Bidden=ontvangen: Ieder gebed zou verhoord moeten worden

De meesten van ons hebben ergens leren bidden; in je opvoeding, op school of in je kerk. Hoewel veel mensen hebben leren bidden, hebben ze minder geleerd over gebedsverhoring. Ook de discipelen van Jezus, die al gelovige Joden waren en ongetwijfeld hadden ‘leren bidden’, vroegen daarom toch aan Jezus: ‘Heere, leer ons bidden.’

Lukas 11:1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het ​bidden​ was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons ​bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.

“Blijkbaar was er iets bijzonders aan het gebedsleven van Jezus wat de discipelen opgevallen was, waardoor zij ook opnieuw wilden leren bidden.”

Blijkbaar was er iets bijzonders aan het gebedsleven van Jezus wat de discipelen opgevallen was, waardoor zij ook opnieuw wilden leren bidden. Ik heb een tijd lang het gebedsleven en onderwijs van Jezus over gebed bestudeerd en ik denk dat ik weet wat zo’n diepe indruk op de discipelen maakte: Jezus had geen onbeantwoorde gebeden. Ieder gebed wat Jezus bad, werd beantwoord. 

Jezus had geen onbeantwoorde gebeden.

Leren bidden
Als jij iemand zou kennen waarvan ieder gebed beantwoord wordt, zou je waarschijnlijk ook vragen: ‘Wil je mij leren bidden?’ Dat is precies wat de discipelen aan Jezus vroegen. Ze vroegen eigenlijk om een ‘reset’ en wilden opnieuw leren bidden. Ze waren bereid om hun huidige kennis over gebed te updaten naar wat Jezus hen zou leren over gebed. Ik hoop dat jij ook bereid bent om met een frisse blik te kijken naar het onderwijs wat de Heere Jezus geeft over gebed.

Als we het onderwijs van Jezus en de apostelen over gebed bestuderen, gaan we best wel schokkende waarheden zien. Ik kwam erachter dat veel dingen die mij verteld waren over gebed, niet gebaseerd waren op het onderwijs van Jezus, maar op verkeerd onderwijs, eigen denkbeelden en tradities van mensen. Jezus verweet de Farizeeërs dat ze hun beeld van God hadden gebouwd op de tradities en overleveringen van mensen in plaats van op Gods Woord. Het resultaat? Gods Woord was krachteloos geworden. We maken Gods woord krachteloos als wat wij geloven, gebouwd is op wat mensen zeggen in plaats van wat God zegt. 

“Jezus verweet de Farizeeërs dat ze hun beeld van God hadden gebouwd op de tradities en overleveringen van mensen in plaats van op Gods Woord. Het resultaat? Gods Woord was krachteloos geworden.”

Markus 7:13 en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.

We maken Gods woord krachteloos als wat wij geloven, gebouwd is op wat mensen zeggen in plaats van wat God zegt. 

Hemel van koper
Een voorbeeld van verkeerd onderwijs over gebed is de bekende gedachte dat ‘de hemel soms nou eenmaal van koper is’, waarmee bedoeld wordt dat God je gebed niet altijd (ver)hoort. Een ander gezegde is: ‘Meestal verandert gebed de situatie niet, maar verandert het ons.’ Wanneer een voorganger dit zegt in een kerk, zullen veel aanwezigen hier ‘amen’ op zeggen. Toch is dit niet wat Jezus onderwijst. Jezus zei nergens: ‘Wanneer u bidt, verwacht niet dat er iets verandert. Verwacht dat u zelf verandert.’

Iedere keer wanneer Jezus onderwijst over gebed, leert Hij ons dat de situatie hoort te veranderen. Toch zitten dit soort uitspraken behoorlijk diep geplant in het denken van sommige christenen. Het is belangrijk dat we deze ‘bolwerken’ en ‘valse redeneringen’, die ingaan tegen het Woord van God, openbaar maken en ‘afbreken’ omdat ze ons geloof voor gebedsverhoring ondermijnen (2 Kor. 10:4-5). Een ander bekend gezegde of gedicht over gebed, wat zeer regelmatig langskomt in een preek of op een christelijke kaart is:

Ik vroeg om kracht en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken
Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om me te leren die op te lossen
Ik vroeg om voorspoed en God gaf me hersenen en spieren om mee te werken
Ik vroeg om moed en God gaf me gevaren om te overwinnen
Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen
Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen
Ik kreeg niets waar ik om vroeg
Ik kreeg ALLES wat ik nodig had

Bovenstaande uitspraken klinken vroom, christelijk en veel mensen zullen ermee instemmen en er ‘amen’ op zeggen. Als we deze uitspraken over gebed echter naast het Woord van God zetten, zien we dat ze lijnrecht tegenover elkaar staan. Jezus onderwijst over gebed dat God je nooit een steen zal geven als je om een brood vraagt of een slang als je om een vis vraagt. 

Bidt en u zal gegeven worden
Mattheüs 7:7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en u zult vinden; klopt, en er zal voor u opengedaan worden. 8 Want ieder die ​bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. 9 Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? 10 Of als hij hem om een ​vis​ vraagt, zal hij hem een slang geven? 11 Als u, die slecht bent, uw ​kinderen​ dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem ​bidden.

Jezus leert ons hier iets heel anders over gebed dan het bovenstaande gedicht, waar veel christenen mee in zouden stemmen. Jezus leert ons dat God niet iets anders geeft, dan waar jij om vraagt. Als God jou moeilijkheden geeft wanneer jij om kracht vraagt, geeft Hij jou een steen in plaats van een brood. Ik haal deze voorbeelden aan, om je bewust te maken van de waarheid van Gods Woord die vaak rechtstreeks ingaat tegen wat mensen ons willen doen geloven over gebed. 

Jezus leert ons dat God niet iets anders geeft dan waar jij om vraagt.

Wanneer we bovenstaand gedicht naast het onderwijs van de Bijbel leggen, zien we dat het keer op keer lijnrecht tegenover elkaar staat. 

  • De Bijbel zegt niet dat God ons moeilijkheden geeft als we Hem om kracht vragen. De Bijbel zegt dat God ons kracht geeft (Hand.1:8, 2 Tim.1:7, Jes.40:29). 
  • De Bijbel zegt niet dat God ons problemen geeft als wij om wijsheid vragen. De Bijbel zegt dat als wij om wijsheid vragen, wij wijsheid krijgen, niet nóg meer problemen.

Jakobus 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

  • Als wij God om moed vragen, dan geeft Hij ons moed (Hand.4:31). 
  • Bovendien is Gods liefde al in ons hart uitgestort door de (vrucht van de) Heilige Geest (Rom.5:5, Gal.5:22) en omringt Gods gunst ons als een schild en achtervolgt ons (Ps.5:12, Ps.23:6).
  • Het gedicht zegt ‘Ik kreeg niets waar ik om vroeg, ’Jezus zegt: ‘ieder die bidt, ontvangt.’ 

Tegen Gods Woord
Zoals je ziet, gaat bijna elke uitspraak uit dit gedicht rechtstreeks tegen Gods Woord in. Het is belangrijk dat we weer de krachtige waarheden uit Gods Woord leren over gebed in plaats van de tradities van mensen. Een ander praktisch voorbeeld van een denkwijze over gebed die we niet terugzien in het onderwijs van Jezus, is dat Gods soevereiniteit of Gods wil bepaalt of je gebed wel of niet verhoord wordt (!!). Jezus onderwijst nergens dat Gods soevereiniteit bepaalt of jouw gebeden verhoord worden. Sterker nog, de Bijbel leert ons dat de verantwoordelijkheid van de gebedsverhoring heel vaak niet bij God, maar bij ons ligt.

“Jezus onderwijst nergens dat Gods soevereiniteit bepaalt of jouw gebeden verhoord worden.”

Het onderwijs van Jezus en de apostelen leert ons dat God al onze gebeden wil verhoren en als dat niet gebeurt, dat het aan ons ligt en niet aan God. Ik begrijp dat dit voor sommige mensen heftige statements zijn. Als dit bij jou het geval is, wil ik je vragen om dit boek niet meteen aan de kant te schuiven. Dan zou je een enorme zegen in je gebedsleven missen. Het ‘oude systeem’ afsluiten doet soms pijn, omdat we het gevoel hebben dat wat we geleerd en geloofd hebben verkeerd is. Maar als je daar doorheen gaat en Gods Woord een diep werk in je laat doen, zal je een gigantische vreugde en vrijheid ervaren. Laten we gewoon kijken naar wat Jezus en de apostelen zeggen over gebed en daarmee ons denken vernieuwen. We gaan beginnen met twee uitspraken over gebed van Jezus en Jakobus. 

Jezus onderwijst nergens dat Gods soevereiniteit bepaalt of jouw gebeden verhoord worden. De Bijbel leert ons dat de verantwoordelijkheid van de gebedsverhoring heel vaak niet bij God, maar bij ons ligt.

Mattheüs 7:8 Want ieder die ​bidt, die ontvangt […]

Jezus is heel duidelijk over gebed; als jij bidt, hoor je ook te ontvangen waar je voor bidt. Tegelijkertijd hebben we allemaal wel eens gebeden voor zaken die we niet ontvangen hebben. Laten we nu eens kijken naar wat Jakobus zegt over gebed. 

Jakobus 4:3 En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt […] 

“Hij wijst dit echter niet toe aan Gods soevereiniteit, maar aan het feit dat mensen soms verkeerd bidden.”

Verkeerd bidden
Jakobus ziet ook dat er christenen zijn die bidden voor zaken en ze niet ontvangen. Hij wijst dit echter niet toe aan Gods soevereiniteit, maar aan het feit dat mensen soms verkeerd bidden. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar jarenlang had niemand mij verteld dat ik verkeerd kon bidden en dat daardoor mijn gebeden niet verhoord werden. Petrus onderwijst ons zelfs dat een verkeerde levensstijl onze gebeden kan verhinderen (1Pet.3:7). Deze teksten horen ons wakker te schudden en hetzelfde verlangen in ons los te maken als de discipelen hadden, namelijk: ‘Heer, leer ons bidden!’ Daarom gaan we in dit boek kijken naar de 7 meest voorkomende redenen waardoor gebedsverhoring uitblijft. 

Niemand had mij verteld dat ik verkeerd kon bidden en dat daardoor mijn gebeden niet verhoord werden.

Wil je dit boek ook bestellen? Ga direct naar https://frontrunnersministries.nl/shop/

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen