Voldoet het coronavaccin aan ‘het merkteken van het beest’?

Door de coronapandemie is er weer veel aandacht onder de christenen over de antichrist en zijn komst. Velen zijn bang voor het coronavaccin wat het merkteken van de antichrist in ons zou kunnen injecteren in de vorm van een microchip of zelfs ons DNA zou kunnen veranderen, en we daardoor een verbond aangaan met de antichrist. 

Dit is een opiniebijdrage geschreven door: Dick Pieterman.

  • Moeten we als christenen bang zijn voor deze dingen en ons om deze reden niet laten vaccineren? 
  • Zijn we misschien bang niet meer te kunnen kopen als we het vaccin niet nemen? 

Nu wil ik u geen advies geven of u wel of niet het Corona-vaccin moet nemen, u moet zelf aan de Here vragen wat u moet doen en er daarna zelf verantwoording voor nemen. 

Ik wil u wel laten zien dat u door het Corona vaccin te nemen u daardoor niet het merkteken van het beest kan krijgen. Daarvoor gaan we in de Bijbel kijken wat de precieze aard is van het merkteken van het beest? 

Beest
In het Openbaring 13 lezen we over de komst van het beest – de vijand van Gods volk en het merkteken van het beest. In die tijd van het beest, zullen de mensen worden uitgesloten van deelname aan de lokale economie, tenzij ze ermee instemmen om het merkteken van het beest op hun hoofd en hand te krijgen (Opb. 13:16-18). 

“Om de ware betekenis van het merkteken van het beest te begrijpen, moet men in gedachten houden dat het boek Openbaring een Joods geschrift is.”

Om de ware betekenis van het merkteken van het beest te begrijpen, moet men in gedachten houden dat het boek Openbaring een Joods geschrift is. In het Joodse denken was een teken op de hand en het voorhoofd een bekend begrip. De belangrijkste Joodse belijdenis het “Shema” wat 2 keer per dag s’ochtends en s’avonds gebeden werd, gaat in de verdere verzen ook over een teken op de hand en het voorhoofd. 

“Hoor, Israel: de HERE is onze God; de HERE is een!”  (שמע ישראל יהוה אלהינו יהו אחד)
U zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, u zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer u in uw huis zit, wanneer u onderweg bent, wanneer U gaat liggen en wanneer u opstaat. U zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn,” (Deut. 6:4-8)

“Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.” (Deut. 11:18 NBV)

Joodse mensen
Joodse mensen, zowel vandaag als vroeger, vervullen dit gebod door de woorden van de levende God van de Thora letterlijk aan hun hand en hoofd te binden door zogenoemde “tefellin” gebedsriemen. Deze praktijk wordt “het opleggen van een “tefillin” genoemd.

Als Openbaring 13 wordt gelezen met een bewustzijn van de Joodse context, wordt het duidelijk dat we ons niet moeten voorstellen dat op een dag de hele wereld een medische ingreep zal ondergaan die een chip onder de menselijke huid zal inbrengen (zoals sommige bijbelleraars speculeren). In plaats daarvan moeten we het merkteken van het beest zien als een teken die een mens krijgt die een houding heeft tegen de invloed van Gods woord in zijn leven, God niet wil aanbidden en zich voor God niet wil buigen. 

Merkteken vervangen
Als de vijand van God en Zijn volk zou het kwaadaardige beest het merkteken van God dat op de hand en het hoofd van de aanbidder staat, natuurlijk willen vervangen door zijn eigen merkteken, een teken van het aanbidden van het beest. 

“Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken–dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam–konden iets kopen of verkopen.” (Opb. 13:15-17 NBV)

“Alleen de mensen die het beeld aanbidden, krijgen een teken. Christenen die zich niet buigen voor de Antichrist worden gedood en krijgen het merkteken niet.”

Als we deze tekst goed lezen gaat het niet om een merkteken wat zou maken dat we onder de macht van het beest komen. De mensen die zich niet buigen voor het beeld en het niet aanbidden, worden gedood. Alleen de mensen die het beeld aanbidden, krijgen een teken. Christenen die zich niet buigen voor de Antichrist worden gedood en krijgen het merkteken niet. 

“Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam.” (Opb. 14:9-10 NBV)

De voorwaarde om het merkteken te krijgen is de aanbidding van het beest! Daarom hoeven we als christen niet bang te zijn “zomaar” een merkteken te krijgen doordat we ons laten inenten met een Corona vaccin. Alleen als de regering zou eisen ons geloof af te zweren en het beest te aanbidden moeten we dit weigeren en bereid te zijn te sterven voor ons geloof. 

Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ‘s nachts niet.’ Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.” (Opb. 14:11-12)

“En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.” (Opb. 20:4)

Merkteken van God
Het geweldige is dat wij het “merkteken” van God mogen dragen, wat ons zal beschermen tegen ieder kwaad en oordeel. Een teken wat ons beschermd tegen elk oordeel. Dit teken in Ezechiel 9:6 was de t “TAV” de laatste letter van het Hebreeuwse alphabet, wat het teken van het “kruis” is. Alleen zij die het teken van het kruis hebben worden tegen elk oordeel beschermd.

“Oude mensen, jonge mannen en vrouwen, moeders en kinderen–jullie moeten ze allemaal ombrengen, behalve de mensen die het teken (t tav, kruis) dragen. Begin bij mijn heiligdom.” (Eze. 9:6)

“Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.” (Opb. 7:3)

Teken
De Here schrijft Zijn naam op ons voorhoofd, als teken dat we Hem aanbidden. Zijn Naam is een veilige toren, wie daarheen vlucht is onaantastbaar. Wij zijn Zijn NAAM dragers!

“En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.” (Opb 22:3-4 NBG51)

De naam van de HERE is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.” (Spr. 18:10)

“Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.” (Opb. 3:12 NBG51)

“Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden.” (Opb 14:1 NBV)

Vaccin
Als christenen hoeven we niet bang te zijn voor een vaccin, wat ons niet verplicht ons geloof af te zweren en het beest te aanbidden. De Here heeft ons verzegeld met Zijn zegel, wij zijn drager van Zijn naam. Als we het zegel van het kruis dragen, is er niets wat ons kwaad kan doen, we zijn beschermd door Zijn bloed en NIEMAND kan ons scheiden van Zijn liefde en NIEMAND kan ons uit Zijn hand roven. 

“Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.” (2Cor. 1:21-22)

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.” (Rom. 8:38-39)

“Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.” (Joh. 10:28-29)

Afzweren
Als de regering eist dat we ons geloof afzweren en aanbidding moeten brengen aan de antichrist, dan is het pas de tijd op te staan en God meer te gehoorzamen dan de overheid. 

“Als de regering eist dat we ons geloof afzweren en aanbidding moeten brengen aan de antichrist, dan is het de tijd op te staan en God meer te gehoorzamen dan de overheid. “

Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.” (Hand. 5:29) Zijn we dan bereid de consequenties te aanvaarden en vervolging, gevangenis en de dood te aanvaarden?

“Ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij slechts één graankorrel. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven veilig wil stellen zal het verliezen, maar wie het in deze wereld wil prijsgeven, zal het behouden en eeuwig leven. Als iemand mij wil dienen, moet hij mij volgen; waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal mijn Vader hem eren.” (Joh 12:24-26 GNB)

“Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.” (Opb. 12:10-11)

Dit artikel is geschreven door Dick Pieterman.

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen