De essentiële kracht van de waterdoop

Veel christenen denken dat de doop slechts een symbolische handeling is of een middel om te getuigen van je geloof in Jezus. Niets is minder waar volgens het onderwijs van Jezus en de apostelen in het Nieuwe Testament. De doop is een essentieel onderdeel van een gezonde wedergeboorte.

De Bijbel zegt dat we door de doop één met Christus worden en opnieuw geboren worden. De Bijbel leert dat iedereen die niet gered is ‘in Adam’ is (Rom.5:12,14). Dit betekent dat we de geestelijke erfenis van onze voorvader Adam hebben gekregen, namelijk zonde, ongerechtigheid en dood. Als we gered worden zijn we echter niet meer ‘in Adam’ maar ‘in Christus’. Alle zegeningen van onze verlossing, zoals onze vergeving en rechtvaardiging, ontvangen we in Christus.

In Christus zijn we levend gemaakt (Ef. 2:1) vergeven (Ef. 4:32) en gerechtvaardigd (2 Kor. 5:21). De essentiële vraag is dus: hoe komen we in Christus? Het antwoord is: door de doop. Door de doop worden we één met het sterven en het opstaan van Christus. Door de wedergeboorte wordt onze geestelijke mens levend gemaakt, opnieuw geboren en wordt een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17). Uiteraard gaat de waterdoop altijd samen met geloof en bekering, maar tegelijkertijd komt geloof en bekering in Handelingen niet voor zonder de waterdoop.

Galaten 3:27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

Kolossenzen 2:12 Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt…

Romeinen 6:3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat… ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Alle bovenstaande teksten vertellen ons dat we door de doop in Christus komen, wedergeboren worden en Gods Koninkrijk binnengaan. De doop is dus een essentieel onderdeel van een gezonde wedergeboorte. Toen de duizenden toehoorders op de Pinksterdag Petrus’ boodschap geloofden en diep in hun hart geraakt werden en ze vroegen wat ze nu moesten doen (2:37), zei Petrus:

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Wat zien we in deze tekst?

  • Geloven en bekeren was niet voldoende, ze moesten zich laten dopen.
  • De doop was voor iedereen en meteen, de doop werd niet uitgesteld.
  • De doop diende volgens Petrus ‘tot vergeving van zonde’ (zie ook 1 Petr. 3:20).
  • Dezelfde dag (!!) werden de 3000 mensen nog gedoopt, wat een doopdienst moet dat geweest zijn.
  • De mensen die gedoopt werden, werden aan ‘hen’, d.w.z. ‘de gemeente’ toegevoegd (Hand. 2:47)
  • Een gezonde wedergeboorte bestaat uit bekering, waterdoop en vervulling met de Heilige Geest. Deze kan je wel onderscheiden maar niet scheiden. 

Het is daarom niet verwonderlijk dat Jezus en de apostelen de waterdoop directe koppelden aan gered worden en de vergeving van zonden (!) :

  • Markus 16:16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.
  • Titus 3:5 maakte Hij ons zalig… door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.
  • 1 Petrus 3:20 … In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, 21 en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered…
  • Handelingen 22:16 En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.

Omdat de doop zo essentieel was lezen we in het boek Handelingen dat iedereen die tot geloof kwam dezelfde dag (of zelfs nacht) werd gedoopt (Hand. 2:41,8:12,10:47,16:15,33, 22:16, etc.). Bij de apostel Paulus zaten er drie dagen tussen het tot geloof komen en laten dopen, hierop kreeg hij het verwijt van de discipel Ananias waarom hij zolang aarzelde om zijn zonden af te laten wassen (Hand. 22:16).

“Toen Paulus dit hoorde liet hij zich onmiddellijk dopen (Hand. 9:17). In het Nieuwe Testament werd iedereen die tot bekering kwam dus direct gedoopt. Een ongedoopte gelovige bestond dus niet.”

Toen Paulus dit hoorde liet hij zich onmiddellijk dopen (Hand. 9:17). In het Nieuwe Testament werd iedereen die tot bekering kwam dus direct gedoopt. Een ongedoopte gelovige bestond dus niet. Een probleem in onze tijd is dat we de waterdoop vaak loskoppelen van het tot geloof komen en een aparte (soms optionele) gebeurtenis maken.

Aanstaande zondag 21 februari houdt Frontrunners weer een doopdienst. De reden is volgens Tom de Wal simpel: de doop is geen optie, maar een opdracht. Geloof jij in Jezus, ben je nog niet gedoopt maar wil jij je laten dopen? Stuur een mail naar info@frontrunnersministries.nl met jouw getuigenis en a.s. zondag 21 februari dopen we je. 

In dit artikel staat een beknopte uitleg van de kracht van de waterdoop. Wil je hier meer over weten? Onderaan staan twee video’s, één korte van tien minuten of één van een uur waar Tom diep ingaat op de kracht van de waterdoop. 

Wil je meer leren en weten over de waterdoop, kijk deze video:

Video van 60 minuten: https://youtu.be/BnMjaigYd0w

Video van 10 minuten: https://youtu.be/UZCJel-z5_k

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen