Dick Pieterman concludeert dat de evolutie een vijand is van het evangelie

De evolutieleer is een groot discussie punt onder gelovigen en niet-gelovigen. Mede door het laatstverschenen boek ‘OER’ is de discussie weer aangewakkerd. Door veel gelovigen wordt het standpunt in genomen dat het niet belangrijk is of je nu wel of niet gelooft in evolutie of schepping; als je maar gelooft in Jezus. Maar geloven in evolutie en in het evangelie van Jezus Christus lijkt onmogelijk en kan een bom leggen onder de leer van het Nieuwe Testament en het geloof van Jezus zelf!

Een uitgesproken evolutionist zegt in het tijdschrift American Atheist : “Christendom is – en moet ook zijn! – totaal toegewijd aan de bijzondere schepping, zoals beschreven staat in Genesis, en het christendom moet uit alle macht zich teweer stellen tegen de evolutieleer. En wel om de volgende reden. 

In Romeinen lezen we dat ‘Door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.’ (Rom. 5:12)…de hele rechtvaardiging van Jezus’ leven en dood is gebaseerd op het bestaan van Adam en de verboden vrucht, waarvan hij en Eva aten. Wie zou er nog verlost moeten als die eerste zonde er niet geweest zou zijn? Als we het verhaal van de schepping en zondeval in Genesis ontkennen, wat is dan nog het bestaansrecht van het christendom? Geen enkel.

Het is een ernstige zaak als we gedeelten van Bijbel niet meer geloven, uiteindelijk zal dit leiden tot afval van het geloof.

Betrouwbaarheid Genesis
De belangrijke vraag is of het boek Genesis betrouwbaar is. Als we eerlijk de Bijbel lezen ontkomen we niet aan het feit dat in de hele Bijbel als een vaststaand feit wordt aanvaard dat God de Schepper is van hemel en aarde en van alles wat daarin is. Genesis is geen verhaal, maar is “geschiedenis” (Gen. 2:4).

“Om het doel te begrijpen van Gods verlossingsplan is van fundamenteel belang te weten en te geloven hoe de mens ontstaan is en waarvan de mens verlost moet worden.”

Om het doel te begrijpen van Gods verlossingsplan is van fundamenteel belang te weten en te geloven hoe de mens ontstaan is en waarvan de mens verlost moet worden. De verlossing in Christus heeft te maken met het herstel van Gods oorspronkelijke plan met de mens. De vraag is waaruit, waardoor en waartoe de mens is gemaakt? Heeft de mens in wezen de aard van een aap geërfd of de aard van God?

Kunstzinnig
Toen God de schepping maakte, schiep Hij als kunstenaar, op een bijzonder originele en kunstzinnige wijze, alles wat er was. Duizenden soorten bomen planten en dieren. Ieder weer totaal anders als de andere. 

Alles werd gemaakt als het ware uit God, ALLES naar HUN aard (Gen. 1:25). 

De soorten zijn niet te vermengen met elkaar; een hond kan niet kruisen met een poes! Maar ieder had ook een eigen aard; de hond heeft een andere aard dan een poes, een vis een andere aard dan een vogel. 

Ieder schepsel komt ALLEEN tot ontplooiing en vind zijn doel, als hij leeft naar zijn aard. 

Zonde
Een vogeltje dat je onder water stopt gaat dood, want dat is tegen de aard van de vogel; het mist zijn doel en dat is ZONDE! De evolutie zegt dat de mens afstamt van de aap en daarmee dus de aard van een dier heeft. Toen God de mens maakte heeft Hij de mens geen aard van een dier meegegeven, zelfs geen aard van een MENS. Niets ‘mens-eigens’ maar ‘Gods-eigens’. 

Toen God de mens schiep sprak Hij tot zichzelf en maakte de mens naar Zijn beeld en gelijkenis dus naar ZIJN AARD of natuur (Gen. 1:26-27).

Gods aard
De mens is gemaakt om naar Gods aard te leven naar het beeld en de gelijkenis Gods. Zoals de vis naar zijn aard, zich in het water gelukkig voelt; ‘als een vis in het water’, zo voelt de mens zich als een vis in het water, als hij leeft naar Gods aard en beeld. Zich weerspiegelend naar Zijn beeld!

De mens zal nooit zijn identiteit vinden, door naar ZICHZELF te leven, door zelfontplooiing, en zelfontwikkeling, maar door te leven naar Gods beeld en aard.

Levensadem
Het eerste wat de mens zag toen God de levensadem blies in zijn neus (Gen. 2:7), was het gezicht van de Vader. Het aangezicht van God de Vader ziende, ontdekte Adam zijn identiteit; wie hij werkelijk was. Zelf de psychologie leert dat de mens een ander nodig heeft om zich in te weerspiegelen om zichzelf te leren kennen. 

“identiteit vindt je door identificatie. Zo heeft God de mens gemaakt om door identificatie (eenwording, afhankelijkheid) met Hem”

Door weerspiegeling ontdekken we onze identiteit: identiteit vindt je door identificatie. Zo heeft God de mens gemaakt om door identificatie (eenwording, afhankelijkheid) met Hem, zijn identiteit te vinden.

Zelfleven
Door de begeerte zondigde de mens en de mens verloor zijn identiteit omdat God door de zonde zijn aangezicht voor de mens moest verbergen (Ez. 39:23-24,29).Door de zonde kwam er scheiding tussen een Heilig God en de mens. 

De mens kreeg een ‘zelfbewustzijn’ en ging functioneren uit ‘zichzelf’: “zij bemerkten,dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en zij maakten zich schorten. (Gen.3:7) 

HET ‘ZELFLEVEN’ DOET ZIJN INTREDE!! Je zal zijn als ‘God’, ‘zelf’ kiezen voor goed en kwaad in onafhankelijkheid van God. 

Schreeuw van Gods hart
Toen de Here God riep: ‘Adam, waar ben je?’ Was dat een schreeuw van Gods hart. God wist wel waar Adam was, maar de Vader was het hart van Adam kwijt. 

“Toen de Here God riep: ‘Adam, waar ben je?’ Was dat een schreeuw van Gods hart.”

Waar ben je Adam? IK heb je niet meer. Adam verloor de blik op de Vader en verloor de ‘gelijkenis Gods’ en gaf deze ook niet meer door aan zijn nageslacht (zie Gen. 5:1-3).


Goddelijke natuur
Het doel van Jezus’ komst naar aarde, is om ons te verlossen van onze zonden en door wedergeboorte ons weer deel te laten hebben aan de Goddelijke natuur (2 Petr. 1:4).

Zo kan de mens door de verlossing in Christus weer leven naar het beeld en de aard van God. Niet door het zelf te proberen, of door regels die je moet vervullen om je gedrag te veranderen. 

We veranderen niet door op onszelf gericht te zijn en door uit ons ‘zelf’ in eigen kracht te leven. Door de Heilige Geest leren we uit en door Christus te leven, vanuit relatie en gemeenschap met Jezus. Dit is het doel van de verlossing door Christus. Relatie en gemeenschap met de Zoon. Om door onze identificatie, eenwording met God, weer onze identiteit te vinden. Zo worden we weer gelijkvormig aan het beeld van de Zoon (Rom. 8:29) en vernieuwd naar het beeld van de Schepper (Col. 3:10). 

“Zo ontdekken we als mens wie we werkelijk zijn; niet een veredelde aap met de aard van een dier, maar geschapen naar het beeld Gods”

Doordat we door het bloed van Jezus weer kunnen zien op Gods liefdevolle aangezicht en ons aan Hem weerspiegelen, veranderen we (2 Cor. 3:17). Zo ontdekken we als mens wie we werkelijk zijn; niet een veredelde aap met de aard van een dier, maar geschapen naar het beeld Gods, deel krijgend aan Gods natuur.  Zo zien we dat door geloof in de evolutie leer, het evangelie zijn bestaansrecht verliest. De komst van Jezus en Zijn lijden is dan zonder doel. 

Dat de kinderen Gods op zullen staan en zullen laten zien dat ze naar Gods beeld en gelijkenis zijn geschapen. 

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen