Hoe de beproevingen van deze tijd ons klaarmaken voor méér van Gods koninkrijk

We leven in een opwindende tijd! Zoals God de afgelopen tientallen decennia een prachtig herstelproces heeft geïnitieerd, zo gaat Hij in deze tijden verder daarmee. Voor velen is de Corona periode een tijd van angst. Een tijd van terugslag, terugval en teleurstelling. Voor anderen die ik spreek is het juist een tijd van floreren, groei en expansie!

Ik geloof dat we in een seizoen leven waarin God Zijn huis aan het schudden is. Soms, wanneer je iets aan het bouwen bent, moet je even wat dingen testen voordat het wijs is om verder te gaan. Is iets stevig, staat het vast, werkt de elektra, is het dak waterdicht. Een tussenfase voor het vervolmaken en in gebruik nemen. Zo zie ik deze periode ook. Een schudden van geloofshuizen, bedieningen en geloofslevens. Wat blijft staan, door vuur beproefd, is het huis van God! Zijn onwankelbaar Koninkrijk dat Hij aan het bouwen is door jou en mij heen. 

Opwekking
De afgelopen decennia is God allerlei bedieningen, krachten en gaven aan het herstellen. Vanaf de opwekking in Los Angeles in 1906, ook wel de Azusa Street Revival genoemd, zijn er verschillende golven over de wereld gegaan. De bediening van de evangelist werd hersteld. Massacampagnes, straatevangelisatie etc. De bediening van de profeet werd opnieuw ontdekt en hersteld. Genezing was iets wat totaal onbekend was, maar God herstelde het geloof en de werking van Zijn genezingskracht! Prachtige bewegingen ontstonden in de afgelopen jaren. En wanneer jij dit leest ben je wellicht deel geweest van die geschiedenis of leef je in de vrucht daarvan. 

Hebreeën 3:1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus. 2. Hij is getrouw aan God, Die Hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel Zijn huis. 3. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. 4. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God. 5. En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden; 6. Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.

“Genezing was iets wat totaal onbekend was, maar God herstelde het geloof en de werking van Zijn genezingskracht!”

In deze tekst roept Paulus ons op om ergens op te letten. ‘Let op…’ zegt hij heel stellig! Op de Apostel én Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus. Jezus is onze Hoge Priester, van het nieuwe verbond, en ook onze Apostel! Hier wil ik iets verder op ingaan, omdat ik geloof dat dit sterk met jouw persoonlijke ontwikkeling te maken heeft, maar ook met de vorming van jouw kerk of bediening. 

Grote kentering
Mijn eigen leven heeft de afgelopen vijftien jaar een grote kentering gekend door een openbaring van Gods genade. Het werkelijk begrijpen dat met het oude verbond van Mozes, welke heerlijkheid had zoals de tekst zegt, volledig is afgerekend. In Hebreeën 1 schrijft Paulus daarover: ‘Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon’. De laatste dagen waarvan? De context van de brief leert ons dat het gaat over de laatste dagen van het oude verbond van Mozes.

Bediend door het priesterschap van Aaron en welke het centrum had in Jeruzalem. Deze tempel en dit hele systeem was verouderd op het moment dat Jezus kwam en stond op het punt te verdwijnen (Hebr 8:13). In het jaar 70 na Christus werd deze werkelijk verwoest door de Romeinen en kwam er een letterlijk einde aan het oude verbond. Jezus Christus is de Hoge Priester van het nieuwe verbond! Hij sloot het met de Vader, op grond van Zijn eigen bloed, en door geloof maken jij en ik daarvan deel uit! 

“Niet omdat jij zo geweldig bent, maar omdat Hij geweldig was in jouw plaats. Niet dankzij jou, maar ondanks jou! Dát is de kracht van dat nieuwe verbond.”


De onvoorstelbare rijkdom om te weten dat het hele oude systeem is verdwenen maakt je werkelijk vrij van de negatieve vruchten die dat in mensenlevens voortbracht. De wet van Mozes bracht veroordeling, schuld en schaamte voort. Het maakt je geestelijk dood (2 Kor 3:7). Maar dat nieuwe verbond maakt je levend en vrij! Het maakt dat je werkelijk leert wandelen als een zoon of dochter van je hemelse Vader. Goedgekeurd, vrijgekocht op grond van het bloed van Jezus! Uit genade door geloof zegt Paulus in Efeze 2:8. En juist door je te laten bedienen door die genade, door de Hoge Priester van dat heerlijke nieuwe verbond, brengt het je in de vrijheid om te wandelen in Gods roeping en bestemming voor jouw leven. Niet omdat jij zo geweldig bent, maar omdat Hij geweldig was in jouw plaats. Niet dankzij jou, maar ondanks jou! Dát is de kracht van dat nieuwe verbond. 

Onze apostel
Daarnaast is Jezus ook onze apostel! Hij is degene die orde en systematisch het Koninkrijk wil bouwen in jouw leven, je kerk, je bediening of je bedrijf. Jezus is gezonden als apostel om het Koninkrijk van God te brengen op aarde. Vervolgens bidt Hij in Johannes 17:15 ‘Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.’ Ik kom veel christenen tegen die bidden of God hen wil wegnemen uit deze wereld. Maar als ik kijk naar wat Jezus bad, dan is dat totaal het tegenovergestelde! Zijn verlangen voor jou en mij bidt Hij uit als apostel in vers 18: ‘Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.’ Zoals de Vader Jezus had gezonden om Zijn Koninkrijk te brengen, zo zond Jezus Zijn volgelingen uit met dezelfde opdracht. 

Dit is ook precies wat ik in dit seizoen zie gebeuren. Ik zie God de apostolische bediening uit de schaduwen halen en opnieuw hersteld worden! Ik zie dat er geschud wordt in de Kerk wereldwijd en de mindset veranderen. Het principe van de zeven bergen van invloed is een heel praktische manier van het bouwen aan Gods Koninkrijk. Ieder op zijn of haar manier. Niet iedereen die het Koninkrijk bouwt hoeft met een microfoon in de kerk te staan. Prediking is één manier van het bouwen. Maar de zeven bergen spreken over: religie, politiek, business, onderwijs, media, cultuur en familie. Verschillende gebieden van invloed in deze wereld waar God Zijn Koninkrijk gebouwd wil zien worden! 

Invloed
Niet alleen in de Kerk, maar juist ook daarbuiten is het de bedoeling dat we gaan. Velen Zijn teleurgesteld in het vinden van hun bestemming, omdat men alleen keek naar een kerkelijk podium of een zendingsreis naar Afrika. Maar het Koninkrijk van God breng je ook wanneer je een bedrijf hebt en van invloed kunt zijn door banen te creëren, geld te verdienen etc. Wanneer je als juf of leraar werkt op school en invloed hebt op kinderen en jongeren. Of wanneer je in de politiek je invloed uitoefent. Ook als huismoeder ben je van invloed op je gezin, je kinderen en hun vriendjes. Overal waar jij je voetzool neerzet breekt het Koninkrijk door! Dat komt omdat het komt met geloof en werkt door invloed. 

“Ik bid dat je door het lezen van dit artikel echt zult beseffen dat genade de basis is waarop je functioneert en dat het je vrijzet tot zoonschap in Christus.”

Ik bid dat je door het lezen van dit artikel echt zult beseffen dat genade de basis is waarop je functioneert en dat het je vrijzet tot zoonschap in Christus. En dat je vervolgens de Apostel van onze belijdenis achterna rent door van invloed te zijn in deze wereld. Juist op de plaatsen waar jij komt! Dat God je in deze periode zal schudden en dat geloof, vertrouwen, genade en Zijn Koninkrijk zal blijven staan in jouw leven. Je bent geliefd en Hij kan niet wachten om samen met jou aan de slag te gaan om nóg meer van Zijn Koninkrijk te zien doorbreken!

Jarno van Dijk
Kingdom Culture Ministries
www.kingdomculture.nl

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen