Hoe in 1918 een opwekking uitbrak op het slagveld in Amiëns

Overal bloed, gehuil en gejammer.
Roepen om moeders en God.
Rennen om levens te redden.
Gewonden en stervenden bij elkaar.
In dat veldhospitaal achter de linies…
Wordt een zwaargewonde soldaat behandeld.
Het bloed stroom uit zijn wonden.
Dan ineens gaat een verpleegster zingen…

Tekst: Cees van Beek

‘There is a fountain filled with blood, drawn from Immanuels veins
And sinners plunged beneath that flood; lose all their guilty stains
Lose all their guilty stains; lose all their guilty stains
And sinners plunged beneath that flood; lose all their guilty stains’.

Terwijl menselijk bloed vloeit, zingt die verpleegster van Immanuels bloed dat schoon wast van zondige vlekken. Die zwaar gewonde soldaat zingt, zacht en zwak, Psalm 103 als antwoord…
‘Praise the Lord, my soul;
all my inmost being, praise his holy name.Praise the Lord, my soul,
and forget not all his benefits’

Daarna begint hij over Jezus te spreken. En… dan daalt God neer!

“Gods aanwezigheid raakt meteen het hart. Het is ineens vreemd stil, doodstil. Er is een krachtige overtuiging van zonden in de ruwe soldaten harten, in hun ziel klinkt de stem van Gods Geest, niet tegen te houden!”Hoe begon dit? 
Die zwaar gewonde soldaat is Duncan Campbell (1898 – 1972). Hij is al sinds enkele jaren op de slagvelden in Frankrijk (WO I). De wreedheid van het leven in het leger en de zinloze slachting op het slagveld maken Duncan misselijk totdat hij het nauwelijks meer kan verdragen.

Hij doet een belofte aan God: “Haal me hier weg, en ik zal U met heel mijn hart dienen.” Het is alleen zijn geloof in Jezus Christus dat hem erdoorheen sleept (hij is op 15 jarige leeftijd tot geloof gekomen). Tegen het einde van de oorlog wordt hij overgeplaatst naar de cavalerie (soldaten te paard). Hij neemt deel aan de slag om Amiëns (augustus 1918) waar hij zwaargewond raakt. 

Duncan: ‘I found myself severely wounded in a cavalry charge outside Amiens, the last cavalry charge of the British army, April 12, 1918. It is a terrible thing to be in a cavalry charge when machine guns are levelled at you, firing five and six hundred rounds a minute. That was what we had to face on that fearful morning. I lay wounded on the battlefield; the blood was flowing freely; I believed I was dying’.

In doodstrijd…
Terwijl hij daar bloedend op de grond ligt, bereidt hij zich voor om zijn ziel in Gods hand te leggen. Daarbij ervaart hij zijn eigen onreinheid èn… dat hij nog nooit één ziel naar Jezus geleid heeft. Hij herinnert zich het lied dat zij zo vaak zongen op de boerderij in Schotland: Must I go, and empty-handed, Thus my dear Redeemer meet? Not one day of service give Him, Lay no trophy at His feet?’Dan gebeurt er iets wonderlijks… De Canadese troepen op paarden worden opnieuw ingezet voor een aanval.

Dwars door en over dode en lijdende soldaten en paarden die het slagveld bedekken. Op dat moment raakt hem een paardenhoef van een ruiter, die meedoet in die aanval. Duncan schreeuwt het luid uit. Na de aanval komt de ruiter, die Duncans’ schreeuw gehoord had, terug, neemt hem achterop zijn paard en brengt hem in veiligheid naar een veldhospitaal. Tijdens de rit op het paard denkt Duncan dat hij dood gaat. Hij vraagt zich af of hij wel het veldhospitaal zal halen? Zal zijn ziel al in de eeuwigheid zijn als hij daar aankomt? 

De vervulling met Jezus’ liefde…
Toen en daar, op de rug van het paard, bidt hij het gebed dat zijn vader tijdens de huisgodsdienst op de boerderij vaak citeerde. Dat gebed is afkomstig van Robert Murray M’Cheyne (1813 – 1843)‘O God, ik ben stervende, wilt U mij zo heilig maken als een geredde zondaar kan zijn?’ Direct daarna ervaart hij, daar achterop dat paard, een grote kracht hem optilt. Het is de Geest Die hem vervult en hem Jezus toont in kracht en liefde. Duncan zegt er zelf van “God kwam als een storm mijn leven binnen – God, de Heilige Geest. Sommige mensen zeggen dat zoiets als een duidelijke ervaring van de Heilige Geest na de bekering niet bestaat”, zegt Campbell. “Mijn bekering was echt; mijn wedergeboorte was wonderlijk; maar het verbleekte bij de openbaring van Jezus Die mij verscheen op de rug van dat paard”

‘God swept into my life – God the Holy Ghost. Some people say that there isn’t such a thing as a definite experience of the Holy Ghost subsequent to conversion’, said Campbell. ‘My conversion was real; my regeneration was wonderful; but it paled before the revelation of Jesus that came to me on that horse’s back’.

Een fontein van bloed…
Duncan wordt vervolgens in een veldhospitaal binnen gedragen. Overal is daar bloed, ook gehuil, gesnik, gejammer van pijn en het roepen om moeders en om God van gewonde en stervende soldaten. En dan gaat er ineens een verpleegster in het ‘Gaelic’, een Schots dialect, zingen over dat Bloed van Jezus! Zij zingt van die Fontein Die gevuld is met het Bloed dat uit Zijn aderen stroomt in Gethsemané, voor de Joodse Raad, bij Herodes, bij Pilatus aan de geselpaal, voor het krijsende en door-de-farizeeërs-opgehitste volk, tijdens het hangen (!) aan het kruis en na Zijn dood uit de wond in Zijn zijde! 
Duncan antwoordt met het zingen van Psalm 103: “Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden
!” In zijn zwakheid prijst Duncan God voor Zijn wonderlijke goedheid, voor het Bloed van Zijn Zoon Jezus voor vergeving. Daarna gaat hij in zijn Schotse dialect (‘Gaelic’) hardop vertellen over Jezus. 

En dan…
Plotseling stroomt de Heilige Geest het veldhospitaal binnen. 
Hij vult de atmosfeer met een vreemde stilte en neerdalende vrede!
De tegenwoordigheid van de Geest wordt ervaren: heilig, krachtig, vol van liefde en genade. 

Gods aanwezigheid raakt meteen het hart. Het is ineens vreemd stil, doodstil.
Er is een krachtige overtuiging van zonden in de ruwe soldaten harten, in hun ziel klinkt de stem van Gods Geest, niet tegen te houden! Zijn woorden worden met Zijn Goddelijke kracht naar binnengebracht! Die woorden van God zijn als een vuur en als een hamer die rotsige harten aan stukken slaat. Zijn heiligheid valt op de gewonde soldaten en op het medisch personeel, daar in dat veldhospitaal. 

“Géén soldaat kan die Tegenwoordigheid tegenhouden! Géén verpleegster kan onder die Aanwezigheid uitkomen!”


Géén soldaat kan die Tegenwoordigheid tegenhouden! Géén verpleegster kan onder die Aanwezigheid uitkomen! Géén arts kan weerstand bieden aan Zijn spreken in het hart! Géén vijand kan eraan ontkomen!Géén enkel mens kan Gods Geest ontvluchten!

Het gevolg!
Ineens wordt er geroepen door een jonge soldaat. ‘Cavalerist, kun je geen Engels tegen ons spreken, wij zoeken Jezus!’ In dat uur komen er zeven (!) Canadese soldaten tot Jezus en worden van hun zonden witgewassen door het Bloed van het Lam waarover die verpleegster zong! Glorie aan God! 

Dit is het gevolg van Gods kracht die op Duncan is neergedaald achterop dat paard. De woorden die hij en die verpleegster zingen en spreken worden van Goddelijke lading voorzien! Ervoor was Duncan krachteloos en had nog nooit één ziel naar Jezus geleid. Erna is hij vol van de kracht van de Geest en rivieren van levend water stromen uit zijn binnenste en springen tot in het eeuwige leven! Hij leidt de eerste 7 mensen naar Jezus!

…Duncan: ‘Men with little thought about God, moved by the Spirit of God, making His impact upon sinners. God swept in and within an hour, seven Canadian wounded soldiers were deeply convicted of their sin and …
… supreme reality was Jesus. Oh, how wonderful it was! There in the casualty clearing station, wave after wave of divine realization swept through; sinners cried to God for mercy and sinners found the Saviour.’ 

En jij?
Geloof je dat dit nu nog kan gebeuren? Of heb je de Geest aan de kant geschoven? Of heb je Hem verteld dat Hij op jouw voorwaarden mag komen? Het kan ook zijn dat je het wèl wilt maar de prijs niet durft te betalen. De prijs van gebed, van toewijding en van overgave aan Gods wil in je leven. Dat je nog niet zover bent om afscheid te nemen van gewoontes waarvan de Heilige Geest je overtuigd heeft dat die niet goed zijn. Van onreine gewoontes in je slaapkamer, van nutteloze uren op het scherm die je tijd “opeten”, van neutrale gewoontes die geen vrucht opleveren voor de eeuwigheid. Of van “gewone” gewoontes waarvan je denkt dat die God verheugen maar waar geen enkel leven in zit, dus dood zijn. 

Hoe hoog is die prijs? Jezus windt er geen doekjes om als Hij die prijs noemt in Lukas 14 vers 26: “Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn”. 

In Mattheüs 10 vers 39 zegt Jezus het op een andere manier: Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden”. Afscheid nemen van dat wat je leven beheerst boven Jezus en dat afleggen. Jezus wil alleen radicale volgelingen, alleen die zal Hij gaan voorzien van autoriteit en kracht. 

Toewijding aan Jezus
Overgave en toewijding aan Jezus kost je alles. Niet dat je niet meer van je naasten (familie-, en gezinsleden of vrienden en vriendinnen) houdt maar zij zullen je gaan afwijzen omdat jij de radicale weg met Jezus gaat. Dat kan in je huwelijk gebeuren als je er voor kiest om je partner niet meer te plezieren met zondige, of nutteloze gewoontes. Dat kan als je niet meer meegaat met je vrienden en vriendinnen naar plaatsen waar de Heilige Geest het niet naar Zijn zin heeft. Dat kan als je afscheid neemt van leerstellingen en dogma’s die je hinderen om te komen tot de volheid van God.Dat kan als je je eigen gekozen wegen opgeeft en Zijn weg gaat volgen!

“Overgave en toewijding aan Jezus kost je alles. Niet dat je niet meer van je naasten (familie-, en gezinsleden of vrienden en vriendinnen) houdt maar zij zullen je gaan afwijzen omdat jij de radicale weg met Jezus gaat.”

Je betaalt de prijs en dan? Als je dat wat je hindert, en tussen God en jou in staat, inlevert dan zal God je ontmoeten in die plaats van totale overgave en toewijding. Zijn Zoon Jezus zal jou de belofte van Zijn Vader te geven, jou dan bekleden met kracht uit de hoge, jou dan dopen in de Heilige Geest, jou met die Dauw van Hermon te doorweken, jou vervullen met de Heilige Geest, jou onderdompelen in liefde, kracht en heiligheid van de Geest! 

Jezus maakt je daarmee geschikt en bevoegd om erop uit te gaan met de kracht van de Geest op je. Hij heeft daarmee Zijn Goddelijk zegel op jou geplaatst. Nu spreek je namens Hem in Zijn autoriteit en met Zijn kracht!
Jouw eeuwige beloning!En het gevolg daarvan heb je bij Duncan Campbell gezien. En datzelfde zie je bij de 120 personen in de bovenzaal die met Pinksteren worden voorzien van die autoriteit en kracht. Een eenvoudige preek van Petrus en 3000 (!) personen worden doorstoken in hun hart en vragen: “Wat moeten wij doen mannenbroeders?” En zij komen in dat uur tot geloof en laten zich dopen!

Jezus laat ook daarover, over onze beloning, geen enkel misverstand bestaan. Hij zegt in Mattheüs 19 vers 29: “En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven”. Wij zullen dan mee gaan maken dat wij, als die stervende graankorrel, 100-voud, dat is de volle opbrengst uit Zijn oogst binnen gaan brengen! 

Kruisdragen
En eerlijk… wat is er nu indrukwekkender dan een verloren broer of zus, een afgedwaalde vader of religieuze moeder, een verstokte oma of opa zalig te zien worden. En te zien dat jongens en meisjes, tieners, mannen en vrouwen van dood, levend worden, van verloren, gevonden, van blind, ziende! 

In dit leven een tijdelijke prijs betalen voor een onbetaalbare en eeuwige opbrengst aan geredde jongeren en ouderen… Wie wil die prijs daarvoor nu niet betalen?

En dat is nu de 100-voudige beloning voor jouw zelfverloochening, voor jouw kruisdagen voor het verdragen van afwijzing, verachting, verwerping, vervolging en van het radicaal navolgen van jouw Meester, Jezus Christus! En straks het eeuwige leven met al die mensen die je als een brandhout uit het vuur gered hebt… 

In dit leven een tijdelijke prijs betalen voor een eeuwige opbrengst aan geredde zielen van jongeren en ouderen… Is het tijdelijke lijden daarvoor het dan niet waard? Weegt het dan niet op toch tegen de heerlijkheid die ons straks geopenbaard zal worden? Wie wil dan die prijs daarvoor niet betalen?

Contact

“App” mij gerust op 06-51046981 als je vragen hebt, of ergens over door wil praten. Mailen kan ook: levendenstromendwater@gmail.com.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen