Hoe kan ik veranderen naar het beeld van Christus?

Zoveel christenen vragen zich af hoe ze kunnen veranderen naar het beeld van Christus. Ze proberen door gebed, vasten, goede werken zichzelf te veranderen, maar het werkt niet. Want God heeft een heel ander systeem om ons te veranderen. Een systeem bestaat uit verschillende elementen (principes) om als een geheel iets te laten functioneren. De dingen van het Koninkrijk werken totaal niet volgens een menselijk systeem maar volgens Gods systeem.

Tekst: Dick Pieterman

God wil u graag veranderen, Hij wil het beeld van Christus in u zien en maken dat uw gedrag veranderd zal worden naar het beeld van Jezus.

Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen Rom. 8:29  

God wil niet dat we in eigen kracht proberen ons gedrag te veranderen. Ons gedrag zal nooit beter worden door te proberen als Jezus te zijn of door ons beter te gedragen. 

Bijbels gedrag is niet de voorwaarde van een nieuw leven, maar de vrucht van een nieuw leven of identiteit!

Echte gedragsverandering komt pas als u gaat beseffen en omarmen, wie u bent voor God. Juist geloof produceert een veranderd leven. Zolang we leugens geloven over onszelf en God, zal ons leven niet veranderen. Je verandert niet door wat je doet, maar door te ontdekken wie jij bent in Christus en door te zien op Jezus.

“En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.” 2 Kor. 3:18 

Gods systeem van verandering is een bewustwordingsproces van wie Christus is en van jouw identiteit in Christus. Niet jezelf veranderen, maar door geloof deel krijgen aan de goddelijke natuur.  

God zegt niet in Zijn woord dat Hij ons macht geeft om beter te kunnen leven en ons gedrag te veranderen, maar Hij geeft macht om wat te worden: Zijn kind.

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven.” Joh. 1:12 

Zo wil God de “oude mens” niet veranderen of opknappen, maar Hij wil dat we opnieuw geboren worden en daardoor deel krijgen aan de goddelijke natuur. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles gegeven om te veranderen en vrucht te dragen.

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.” Joh. 3:5 

“Zijn Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken betreffende het leven en de godsvrucht door de kennis van Hem die ons heeft geroepen door Zijn eigen heerlijkheid en goedheid, waardoor Hij ons de kostbare en zeer grote beloften geschonken heeft, opdat u daardoor deelgenoten van de Goddelijke natuur zou worden, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is.” 2 Petr. 1:3-4

De grote fout is dat wij vaak proberen dingen, situaties, omstandigheden op onze wijze te veranderen. In eigen kracht proberen we vanuit onze oude natuur goddelijk leven voort te brengen. Maar dit is onmogelijk. De menselijke natuur zal NOOIT de goddelijke natuur voortbrengen. We moeten leren helemaal niets meer te verwachten van onze oude natuur, maar deze af te leggen in Zijn dood en de nieuwe mens aan te doen.

“dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.” Ef. 4:22-24

Gods kracht wordt niet gegeven om je oude natuur te veranderen, maar om te sterven aan het vlees en deel te krijgen aan de goddelijke natuur.

God wil geen kracht geven aan jouw bekwaamheid, maar Hij geeft je Zijn bekwaamheid. God geeft geen genade aan jouw goede werken maar God wil Zijn werken in en door jou doen. Zijn goddelijke kracht heeft je immers alles al geschonken om te kunnen leven en vrucht te dragen.

Wat een genade dat God ons niet roept naar onze goedheid en ons karakter. God werkt op basis van Zijn liefde en goedheid (2 Petr. 1:3).

God heeft ons kostbare en zeer grote beloften geschonken om daardoor deel te krijgen aan de Goddelijke natuur (2 Petr. 1:4). Al die beloften zijn “JA” voor je in Christus en je mag er door persoonlijk geloof en belijdenis deel aan krijgen. 

“Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen,”(uitgesproken door ons) tot eer van God door ons.  2 Cor. 1:20

“Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.” Rom. 10:8-10

Belijd daarom vrijmoedig deze waarheden in proclamatie en in je gebedsleven:

  • Wie je bent in Christus: 1 Kor. 1:30, 2 Kor. 5:17.
  • Wie de Heer voor je is: Hebr. 13:5-6: 
  • Wat de Heer voor je heeft gedaan: Kol. 1:12-13.
  • Wat je kunt in Hem: Fil. 4:13.
  • Wat Hij door u je heen wil doen: Marc. 16:15-20

Het is daarom erg belangrijk te letten op wat je mond zegt; 

 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God” 1 Petr. 4:11

“Geen liederlijk (vuil, gemeen, lelijk, slecht) woord kome uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade  ontvangen.” Ef. 4:29

Door wat je uitspreekt met je tong verander je je hart.

Door wat je zegt kan je negatieve of positieve dingen schrijven op je hart. Door negatieve praat en roddel kan je het positieve in je hart uitwissen. Door Gods beloften te belijden in gebed en proclamatie schrijf je op je hart en zal je hart veranderen.

“Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel. Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafel van uw hart.” Spr. 7:2-3

Wat is de pen waarmee je op je hart schrijft? De tong!

“Mijn hart trilt van blijde woorden, ik draag mijn gedicht een koning voor, mijn tong is de pen van een vaardig schrijver.” Ps. 45:2

Door gelovig te ontvangen wat Christus voor u heeft gedaan en deze waarheden te belijden en uit te bidden krijgt u deel aan de goddelijke natuur en zal uw leven diep veranderen, dit is Gods systeem van verandering! Zijn goddelijke kracht heeft je immers alles al geschonken om te kunnen leven en vrucht te dragen!

Dit artikel is geschreven door Dick Pieterman.

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen