Hoe maak je discipelen?

Een aantal jaren geleden stuitte ik in mijn stille tijd op de volgende tekst: 

Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer Hij, omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, bij Zichzelf, zeggende: Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. (Hebreeën 6:13,14 NBG51) 

Het viel me op dat God Abraham niet alleen belooft om hem te zegenen maar ook om te vermeerderen. Vanuit het Nieuwe Testament weten we dat door Jezus de belofte aan Abraham ook aan de heidenen is gekomen voor ieder die gelooft. Het kan aan mij liggen, maar ik heb de indruk dat men hierbij vaak de nadruk legt op de zegen en niet zozeer op het vermeerderen. 

Al vanaf de eerste bladzijde in de bijbel is Gods opdracht aan de mensen om zich te vermeerderen. Ik denk dat het verlangen om vruchtbaar te zijn daardoor diep ligt verankerd in de mens, zeker nadat iemand opnieuw geboren wordt. Jezus herhaalt deze opdracht natuurlijk, in geestelijke zin en zegt: 

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (Matteüs 28:19 NBG51) 

Ik realiseerde mij dat ik niet vruchtbaar was! Ik was al jaren christen, en actief in allerlei soorten van christelijke activiteiten, maar ik kon toch niet zeggen dat ik echt vruchtbaar was.

“Ik realiseerde mij dat ik niet vruchtbaar was! Ik was al jaren christen, en actief in allerlei soorten van christelijke activiteiten, maar ik kon toch niet zeggen dat ik echt vruchtbaar was.”

Dit was al jaren een knagend gevoel, ergens op de achtergrond, dat er iets niet in orde was. Nu realiseerde ik mij dat het de belofte is die God aan Abraham heeft gegeven en ik begon deze belofte uit te bidden. God zij dank, het duurde niet heel lang of de belofte begon in vervulling te gaan! God wil namelijk heel graag nieuwe kinderen toevertrouwen aan zijn kinderen, heb ik gemerkt. 

Discipelschap
Jezus heeft zijn volgelingen gezegd dat zij alle volkeren tot zijn discipelen (leerlingen) moeten maken. Ik hoop dat je het genoegen hebt mogen kennen dat er iemand als een soort geestelijke vader of moeder is geweest die jou heeft begeleid in jouw eerste stappen als christen en uit wiens leven je hebt kunnen leren.

De praktijk wijst helaas uit dat dit heel vaak niet zo is, en dat mensen het zelf allemaal maar moeten uitvinden. Dit is niet het model dat Jezus ons heeft voorgedaan: het leeuwendeel van Zijn tijd stak Hij in Zijn twaalf leerlingen, om hen alles te leren wat de Vader Hem had gegeven (Joh. 17:8).

Toen hij aan het einde van zijn leven was gekomen waren alle juichende mensenmenigten verdwenen, en toch zag Jezus zijn missie als geslaagd.”

Toen Hij aan het einde van Zijn leven was gekomen waren alle juichende mensenmenigten verdwenen, en toch zag Jezus Zijn missie als geslaagd. In het Hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 zegt Hij tegen de Vader: nu kom Ik tot U, en van de mensen die U Mij gegeven hebt is er niet één verloren gegaan, behalve degene die verloren moest gaan (geparafraseerd). Hoe heerlijk om aan het einde van je leven te kunnen zeggen dat de missie die de Vader je heeft gegeven is voltooid! 

Discipelen maken
Wat houdt het in om discipelen te maken? Jezus zegt dat Hij Zijn leerlingen alles heeft gegeven wat de Vader Hem gegeven had. Elk moment waren Zijn leerlingen samen met Hem, zij zagen alles wat Hij deed, hoe Hij het deed, Zijn relatie met de Vader en Zijn omgang met de mensen. Hoe Hij ontspande, hoe Hij feestvierde, hoe Hij met Farizeeën discussieerde en hoe Hij zieke mensen genas. Toen na Jezus’ dood en opstanding de Heilige Geest werd uitgestort over Zijn discipelen ontvingen zij de kracht om datgene te doen wat zij Jezus ook hadden zien doen. De leiders van het volk zagen: 

Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden, dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich, en zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren… (Handelingen 4:13 NBG51)

“Waar mensen behoefte aan hebben is het toegepaste woord! Jezus wàs het Woord.”

Iemand discipelen is veel meer dan alleen informatie doorgeven. Mensen kunnen zelf de bijbel lezen, en het internet staat vol met goede bijbelstudies. Waar mensen behoefte aan hebben is het toegepaste woord! Jezus wàs het Woord. Hij leefde precies zoals de heilige boeken hadden gezegd, Hij had de glorie van God over Zich en Hij was vol van genade en waarheid (Joh. 1:14). Alles waar jij in de loop van jaren jouw weg met God in hebt gevonden, waar je woorden van God in hebt gekregen en hebt toegepast, daarmee kun je mensen voorleven: hoe jij Gods leiding zoekt in jouw leven, hoe jij je kinderen opvoedt, hoe je met je geld omgaat, etc. 

Proclameren
Ik wil je uitdagen om de belofte van Abraham te gaan proclameren: Here, U hebt beloofd in Jezus Christus dat ik vruchtbaar zou zijn en mij zeer zou vermeerderen! Wilt u mij tonen welke mensen u mij wilt geven! In een volgend artikel gaan we er meer praktisch op in hoe dit kan werken. 

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen