Openhartige Kees van der Staaij (SGP): “Bij God loopt de situatie in Nederland niet uit de hand”

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij is het langstzittende Kamerlid van de Tweede Kamer en is nog vol energie voor de komende vier jaren. In dit artikel vertelt hij over zijn motivaties, zijn persoonlijke geloof, de lockdowns en ook de belangrijke speerpunten voor de komende periode. “Het bijzonderst voor mij in het werk als Kamerlid zijn de momenten dat ik kan getuigen van de hoop die in me is.”

De SGP heeft een kleine fractie, op welke momenten heeft u het sterkst het gevoel dat de SGP echt z’n meerwaarde heeft?
“Dat heb ik vooral op de momenten waarop ik in een debat kan getuigen van de hoop die in me is en van wat me ten diepste motiveert. Dat is de oproep om God lief te hebben en de naaste als onszelf,  de genade van God voor zondaren. Daar doe je het voor.

Tegelijk tel ik ook mijn zegeningen als ik zie dat de SGP erom bekend staat het parlementaire handwerk goed te beheersen. En zoals iedere partij, vieren we ook soms onze succesjes als er een motie of amendement is aangenomen, bijvoorbeeld om het op te nemen voor vervolgde christenen, of meer geld voor zelfmoordpreventie.”

Jullie zijn sterk gebouwd op het Woord van God, – in de politiek gaan deze waarden echter meer achteruit dan vooruit – is er hoop voor de toekomst?
“Hoop is en blijft er altijd voor Gods kerk. Om de eenvoudige reden dat we mogen weten, ook in ons eigen persoonlijke leven, dat God nooit het werk loslaat dat Hij begon. De grond van die hoop ligt niet in ons mensen, maar in God Zelf. Hij regeert. En Hem loopt niets uit de hand. En laten we ons niet verkijken op de situatie in Nederland of het Westen. Wereldwijd groeit Gods kerk, en Hij houdt trouw, tot in eeuwigheid.”

De slogan voor de komende verkiezingen is ‘in vertrouwen’, wat is het belang hiervan voor jullie?
“Het vertrouwen waar we als christenen uit mogen leven is geloofsvertrouwen. We mogen geloven én belijden dat er een levende God is Die regeert, dwars door corona en oorlogen en rampen en crises van welke aard dan ook heen. Mensen hebben daar nu intens behoefte aan.”

Wat doet het met jullie dat het wantrouwen richting de politiek sterk is in deze tijd, en merk je daar als partij iets van?
“Dat diepe wantrouwen en het uiteenvallen van allerlei zegenrijke verbanden raakt ons. De toenemende tegenstellingen en polarisatie in de maatschappij hebben ook hun uitwerking op Den Haag. Daarom hebben we er bewust voor gekozen om in deze tijd van wankelende zekerheden als gevolg van een heel klein virus, juist tegen de stroom in te roeien met het motto: In Vertrouwen. Zie het als een appèl op de mensen om wakker te worden en verder te kijken dan de seculiere neus lang is.”

Coronabeleid is voor veel kiezers misschien wel doorslaggevend om wat ze gaan stemmen, in hoeverre merken jullie dat?
“Ik weet niet of het coronabeleid zelf doorslaggevend is voor de kiezers. Ik merk ook om me heen als ik het land in ga dat mensen vooral met de gevólgen van het beleid tobben: Hoe pakt het voor me uit wat betreft werk, kerkgang, inkomen, contacten met familie en vrienden, dat soort dingen. Je krijgt daar nu veel vragen over, vragen waar wij natuurlijk ook niet direct een antwoord hebben.”

Wat is de lange termijnvisie van de SGP voor de komende vier jaar op coronabeleid en lockdowns? 
“In het begin was het zo dat iedereen, ook het kabinet, dacht dat corona ‘te verslaan’ was. Alle aandacht en beleid waren er daarom op gericht om de zorg overeind te houden en te voorkomen dat mensen elkaar besmetten. Prima, begrijpelijk.

Maar inmiddels weten we zo goed als zeker: we krijgen corona er ‘niet onder’. De vraag waar we nu tegenaan lopen is: Hoe leren we te leven met dit virus en de vele varianten die er al zijn en mogelijk nog komen? Voor mensen die denken dat we alles in eigen hand hebben en de samenleving maakbaar is, is dat slikken. Maar als christen mag je toch weten dat niet wij het laatste woord hebben, maar de Vader Die in de hemelen is. Laat corona een les zijn in bescheidenheid én afhankelijkheid van God.

Zelf heb ik van het begin af aan gezegd: het beleid moet meer maatwerk leveren. En ook vind ik dat mensen de ruimte moeten krijgen om hun eigen verantwoordelijkheid zelf in te vullen. Weliswaar met toezicht, maar het beleid zoals het tot nu toe was kunnen we gewoon niet lang meer volhouden. De nevenschade stapelt zich iedere dag op en is gigantisch; moreel, geestelijk, maar ook economisch en financieel. We mogen de kop daarvoor niet in het zand steken.”

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende tijd op medisch-ethisch terrein?
“Dat blijft voor mij toch wel het grote kwaad van abortus, en het beschermen van broos leven dat naar een einde gaat. Bij abortus is nu de bedenktermijn van vijf dagen een nieuw strijdpunt. En D66 heeft al aangekondigd om verder door te willen gaan op het pad naar de zelfgekozen dood voor mensen die het niet meer zien zitten. Als christelijke partijen moeten we hier dwars voor gaan liggen en is er wat mij betreft geen compromis mogelijk.”

Wat zijn verdere punten, ook niet-medisch ethisch, waar jullie je sterk op gaan richten?
“Er zijn veel thema’s die ons bezig houden, zoals het opkomen voor Israël, het tegengaan van christenvervolging wereldwijd. Een belangrijk punt is voor ons ook een sterker gezinsbeleid. Dat geldt zowel materieel (gezinsvriendelijk belastingstelsel) als immaterieel.

Waar ik me al jaren aan stoor en waar ik tegen zal blijven ageren, is dat in Nederland gewoon reclame wordt gemaakt voor overspel. Als je daar goed over nadenkt, is het on-voor-stel-baar. Elkaar bedriegen is in het Wetboek van Strafrecht verboden, maar je vrouw of je man bedriegen laten we gewoon gebeuren, sterker nog: daar mag reclame voor worden gemaakt! Het argument is dat moeten mensen dan zelf maar weten. Het is te gek voor woorden. Vreemdgaan maakt relaties en kwetsbare kinderen kapot. En dan heb ik het nog niet eens over de impact op de samenleving.

Laat mij dan maar ‘ouderwets’ zijn. Ik kan rustig zeggen dat geen actie van de SGP van buiten onze kring, meer bijval kreeg dan deze actie tegen SecondLove. Vrouwen die D66 stemden, VVD-leden, atheïsten, uit alle leeftijdsgroepen, met hoge en lage inkomens, ze herkenden de ellende en betuigden hun steun. Dat motiveert me enorm om hiermee door te gaan.”

Jullie zijn een partij waar gebed belangrijk is, wat zijn belangrijke gebedspunten voor de komende periode?
“De thema’s die hierboven besproken zijn, zijn voor mij ook gebedspunten. Maar heel belangrijk is de hoop op een herleving, een reveil. Dat er echt een geestelijke verandering in ons land komt.”

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen