Peter Scheele moedigt christenen aan de Bijbel niet door te ‘snacken’, maar dieper te graven: “Het kost meer moeite, maar is veel voedzamer!”

Zoals Johannes op Patmos openbaring kreeg over de tweede komst van Jezus, kreeg de profeet Zacharia openbaring over de eerste komst van de Messias. Wat veel mensen niet weten, maar wat niet verwonderlijk zou moeten zijn, is dat veel beelden uit het boek Openbaring rechtstreeks uit het boek Zacharia komen. Peter Scheele ging op onderzoek uit en schreef het boek ‘De openbaring van Zacharia’. Het is een vervolg op ‘De beelden van Openbaring’ en ‘Het evangelie volgens Hosea’. Met Revive sprak hij over zijn nieuwste boek, zijn passie om de Bijbel te bestuderen en over hoe het de moeite waard is om als christenen dieper te duiken in Gods Woord.

“Er zijn veel vergelijkingen tussen de beelden in het boek Zacharia en het boek Openbaring”, vertelt Scheele. “Denk maar eens aan de paarden, de witte kleding, de olijfbomen en de kandelaren. Als je je verdiept in het boek Zacharia, zal dat je meer inzicht geven in waarom het boek Openbaring bepaalde beelden gebruikt.”

Paarden
“Neem bijvoorbeeld de vier paarden in Openbaring”, zegt hij. “Waarom gaat het daar over paarden? In Zacharia  zie je dat de paarden daar voorkomen in de context van Gods toorn over de afval van Juda. Juda moet in ballingschap. Daarna is Gods woede bedaard en komt er rust. Die paarden daar hebben dus te maken met Gods oordeel.

In Openbaring 6 hebben de paarden ook te maken met Gods oordeel. Je zou kunnen denken dat het letterlijk om paarden gaat, maar als je Zacharia er weer bij pakt, staat daar in hoofdstuk 6 dat de paarden staan voor de vier winden van God.

Ga je verder naar Openbaring 7, dan zie je daar dat vier engelen de vier winden tegenhouden. Daaruit zou je dus kunnen opmaken dat de vier paarden in Openbaring 6 tegengehouden worden. Vervolgens lezen we in Openbaring 9 dat ze daar dan worden losgelaten.

Zo zie je dus dat je, door Zacharia naast Openbaring te leggen, Openbaring beter kunt begrijpen. Wat veel mensen niet doorhebben, is dat 80% van de visioenen vanaf Openbaring 6 al in het Oude Testament voorkomen.

Je kunt Openbaring dus niet begrijpen zonder de andere Bijbelboeken te kennen. Andersom werkt het ook zo; je kunt de andere Bijbelboeken niet helemaal begrijpen zonder het boek Openbaring te kennen. Het boek Openbaring is eigenlijk een soort sluitstuk van veel zaken uit profetieën die in het Oude Testament staan opgetekend.”

Zeven ogen
Als ander voorbeeld noemt hij de zeven ogen die zowel in Zacharia (3:9 en 4:10) als in Openbaring (5:6) worden beschreven. “Ik dacht eerst: waarom nou weer zeven ogen? Door dieper te graven ontdekte ik dat de dienaren van de koning van Perzië in de tijd van Zacharia ook wel het ‘oog van de koning’ werden genoemd.

Zij gingen het land door om te kijken of alles goed verliep, waarna ze naar Babylon terugkeerden om verslag uit te brengen. Als je dit weet, snap je veel beter de betekenis van Openbaring 5:6 waar staat dat de zeven ogen de zeven Geesten van God zijn die over heel de aarde zijn uitgezonden.”

Beeldspraak
“Net als in Openbaring staan in Zacharia veel beelden. Een trend onder evangelische christenen is om alles zo letterlijk mogelijk op te vatten. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat die manier van denken sterk afhangt van het voorstellingsvermogen van de betrokkene.  Als je je maar voor kunt stellen dat iets op wonderbaarlijke manier waar is, dan is dat ook de enige juiste uitleg. En hoe meer je voor letterlijk durft te houden, hoe groter jouw geloof is dat iedereen dan kan zien.

Veel mensen zeggen bijvoorbeeld dat Jezus letterlijk op de Olijfberg terug zal komen en de berg zal splitsen. Maar ik heb geprobeerd het boek Zacharia heel consequent uit te leggen,  en denk dat je dan tot de conclusie moet komen dat dat beeldspraak is en dat het daarbij gaat over het enorme schisma, de splitsing die plaatsgevonden heeft in de eerste eeuw tussen het Christendom en het Jodendom.

Er zijn veel mensen die me vragen of dat niet zowel een letterlijke als figuurlijke betekenis kan hebben. Dat er als het ware een diepere laag in zit. Hosea zegt letterlijk (in 12:11) dat profetieën vaak gelijkenissen zijn. Profeten schrijven vaak bepaalde zaken in het natuurlijke waar een figuurlijke betekenis achter zat. Daarom kan je soms dubbele lagen krijgen.

“een bijbelse profeet gebruikte iets wat zich voor zijn neus afspeelde om te wijzen op iets diepers.”

Ook Jezus onderwees op die manier. Hoe Hij onderwees met vergelijkingen, zo brachten de profeten in de Bijbel vaak hun boodschap; een voorbeeld in het natuurlijke met een figuurlijke, geestelijke betekenis.

Een Bijbelse profeet gebruikte vaak iets wat zich voor zijn neus afspeelde om te wijzen op iets diepers; hij gebruikte als het ware een lokale laag om te wijzen op een toekomstige of geestelijke laag. Als er in het Bijbelgedeelte zelf een goede aanleiding te vinden is waarom er een diepere laag in de profetie zou zitten, vind ik dat je dat kunt aannemen. Is die aanleiding er niet, dan zou ik er voorzichtig mee zijn omdat je dan alle kanten op kunt gaan. Dan kan je zelfs in Hooglied nog eindtijdscenario’s vinden.”

Het boek Handelingen in Zacharia
Behalve verbanden tussen Zacharia en Openbaring, ontdekte Scheele nog verbanden tussen Zacharia en het boek Handelingen. “In Zacharia  9:13 staat dat God Juda als een pijl op een boog aanspant en de zonen van Sion opzet tegen de zonen van Griekenland, nadat de Messias op een ezel gekomen is.

Als dat letterlijk zo zou zijn, zou er een oorlog geweest moeten zijn tussen Juda en Griekenland, maar dat is nooit gebeurd. Wat wel heeft plaatsgevonden, is een geestelijke oorlog. Een van de zonen van Sion, is de apostel Paulus met zijn Joodse achtergrond. Hij reisde naar Griekenland en stichtte daar overal kerken.

In vers 15 staat vervolgens dat de zonen van Sion slingerstenen zullen vertrappen en dat God hen beschermt. In Handelingen maakten de discipelen dat soort wonderen mee (denk aan Paulus die ongedeerd bleef na een slangenbeet) en God beschermde hen.  In hetzelfde vers staat er dat ze zullen drinken en feestgedruis zullen maken als van wijn. In Handelingen zie je gebeuren dat de discipelen overlopen van de vreugde van de Heilige Geest.”

Overzicht en context
“Om een completer beeld te krijgen van de verhaallijn van Zacharia heb ik niet alleen naar het boek Zacharia gekeken, maar ook naar Haggaï en Ezra. De profeten Haggaï en Zacharia zijn actief in de tijdlijn van het boek Ezra. Zowel in Zacharia als in Ezra staan veel tijdsaanduidingen beschreven bij de profetieën. Dat helpt om een chronologisch overzicht en lokale context van het verhaal te krijgen.

Ik heb ook een deel van het boek Daniël behandeld, want in Daniël lees je de aanleiding van de terugkeer van het volk naar hun land. Daniël ontdekt in de profetie van Jeremia dat de zeventig jaar durende ballingschap van Israël tot een einde is gekomen.”

“als je graaft, kost het meer moeite, maar vind je veel schatten.”

Schatgraven
Hoewel het boek klaar en op de markt is, is Scheele nog lang niet uitgestudeerd, zegt hij. “Met het bestuderen van de Bijbel kun je je leven lang vooruit. Ik heb ontdekt dat de Bijbel als schatgraven is. Als je het Woord oppervlakkig leest, lees je over dingen heen. Als je graaft, kost het meer moeite, maar vind je veel schatten.”

Wel zegt hij dat niet iedereen het hele grondige proces van zelf studeren hoeft te doorlopen. “Ik schrijf het boek en studeer, omdat het me goed ligt en ik het leuk vind. Anderen lezen het boek en kunnen genieten van de openbaringen.

Het is net als met archeologie. Archeologen graven jaren om iets waardevols te vinden. Vervolgens komt het in een museum terecht en komen er duizenden bezoekers om het te bewonderen. Dat is wat naar mijn mening theologie zou moeten zijn; dat degenen die (theologie) studeren, de schatten overbrengen aan de ‘gewone’ mensen. Daarom heb ik mijn boeken in een stijl geschreven die de gemiddelde persoon goed kan volgen.”

Snacken
Volgens Scheele snacken we als christenen vaak de Bijbel door. “We gooien er een euro in en denken: oh lekker, een snack. Maar als je de Bijbel echt gaat bestuderen, moet je de boontjes doppen, een sausje maken… Het kost veel meer moeite, maar het is zoveel voedzamer dan alleen snacken. Er zit zoveel meer diepte in Gods Woord.

Ik hoop dat als mensen het boek lezen, ze zien wat mogelijk is als je de Bijbel bestudeert en dat het hen aanmoedigt de diepte in te gaan.”

Klik hier om ‘De openbaring van Zacharia’ te bestellen.

Reacties

  1. Ook een vorm van graven is gebruik maken van een hulpmiddel om de grondtekst erop na te zien, ook om tekst met tekst te vergelijken. Gebruik daarvoor de Strong’s Concordantie onder http://www.eliyah.com/lexicon.html, vul daar het Engelse woord in en geef zoekopdracht (search). Daarop zijn de plaatsen te zien waar de tekst voorkomt voor tekst met tekst vergelijking. De bijbehorende cijfers verwijzen naar de grondtekst en de daarbij gegeven uitleg; ook daarop klikken voor zoekopdracht. Ook een cursus Hebreeuwse taal zeer aanbevolen. God bless (-:

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen