Verblijven in de heerlijkheid van God

Mozes hield van de glorie van God, hij wilde verblijven in Gods heerlijkheid. Hoe meer onze aandacht uitgaat naar de heerlijkheid van God, hoe meer God hiervan uitstort op zijn kinderen.

God vroeg aan Mozes om de berg Sinaï op te lopen en Hem tegemoet te gaan (Exodus 19). De berg was in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neergedaald was. De rook staat symbool voor de heerlijkheid van God, de plek waar Mozes zo graag was. In Deuteronomium 34:10 staat dat Israël na Mozes geen profeet meer gehad heeft, die de Heere van aangezicht tot aangezicht kende.

Mozes strekte zich actief uit naar de Heerlijkheid van God. In Exodus 33:18 vraagt hij: ‘Toon mij Uw heerlijkheid.’

“Dankzij het Nieuwe Verbond kunnen wij als gelovigen elke dag een Sinaï-ervaring hebben.”


Heerlijkheid
In hoofdstuk 34 vanaf vers 5 staat beschreven hoe God kwam in heerlijkheid: 

5 Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit.
6 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,
7 Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.
8 Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer.

Nieuwe Verbond
Dankzij het Nieuwe Verbond kunnen wij als gelovigen elke dag een Sinaï-ervaring hebben (Hebreeën 10:19-20). De aanwezigheid van God is niet meer op een speciaal moment hoog op een berg, maar sinds het Nieuwe Verbond hebben we de mogelijkheid om elke dag in de heerlijkheid van God te zijn. Jouw huis kan elke dag een altaar zijn, waar de wolk van Gods glorie neerdaalt.

Dankzij het offer van Christus dat het voorhangsel deed scheuren, is dit mogelijk: 

Hebreeën 10:
19
 Broeders en zusters, door het geofferde bloed van Jezus kunnen we nu dus zonder vrees en vol geloof het hemelse heiligdom binnengaan.
20 Jezus is de nieuwe en levende weg naar God. Over die nieuwe weg kunnen we naar God gaan, achter het gordijn dat voor de hemelse allerheiligste kamer hangt. Jezus Zelf, zijn lichaam, is als het ware dat gordijn. Alleen door Hem kunnen we binnengaan.

Volheid van God
Daarbij is het wel een belangrijke voorwaarde dat je – net als Mozes – open bent voor de volheid van God. Durf jij die wolk van Gods heerlijkheid toe te laten? Die wolk die in het Oude Testament op specifieke momenten aanwezig was, waaronder in de tempel, en in het Nieuwe Testament beschikbaar is voor elke gelovige op elke plek. Dezelfde ‘wolk’ van de Heilige Geest viel op de discipelen in Handelingen 2. Durf je volledig gevuld te zijn met de Heilige Geest?

“De vervulling met de Heilige Geest is een belangrijke voorwaarde om in deze heerlijkheid te kunnen verblijven.”

De vervulling met de Heilige Geest is een belangrijke voorwaarde om in deze heerlijkheid te kunnen verblijven. Want waar de Heilige Geest in het Oude Testament op gezette momenten kwam, wil Hij nu permanent verblijven in tempels (lichamen) die Hem daar de toestemming voor geven.

Dat neemt niet weg dat deze glorie ook te zien is in de schepping en in hele normale situaties. Maar met Mozes mogen we ons ook uitstrekken naar meer van Gods glorie in ons leven: ‘Toon ons Uw glorie.’

Glorie aanschouwen
Door de Heilige Geest kun je verblijven in Gods heerlijkheid en elke dag Jezus in zijn glorie aanschouwen: de gekruisigde en opgestane Christus, met vuur in zijn ogen en gaten in zijn handen. Kijk in zijn ogen, kijk naar Hem en je bent nooit meer dezelfde!

Wanneer ben je voor het laatst op deze plek geweest? Even weg van het scrollen, van alle oppervlakkigheid, om te drinken van Hem? Drinken van Jezus; dat is het christenleven in het Nieuwe Verbond. Het voorhangsel is gescheurd en we kunnen vrij naderen. Wat is jouw reden om vandaag (niet) te gaan?

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen