De neiging om als gelovige te eten van de boom van kennis van goed en kwaad

Genesis is het boek van de principes, of grondbeginselen van God. We kunnen alle grondwetten en fundamenten van het hele bestaan terugvinden in de hoofdstukken 1 tot en met 11 van Genesis. Dé reden waarom juist dit gedeelte van de Bijbel zo ongelooflijk sterk wordt aangevallen. De duivel weet: “Als de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?” (Ps 11:3).

De mens mocht eten van alle bomen, vooral de boom die midden in de hof stond. Dit was de belangrijkste boom, de boom des levens, de leven gevende boom die staat voor de liefdesrelatie met God. God heeft de mens bestemd tot leven, spontaan, vol blijdschap en onschuld. God heeft verboden te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Er stonden daar niet meerdere bomen – een boom van goed, een boom van kwaad en een boom van leven – nee, er waren maar twee bomen: een boom des levens en een boom van kennis van goed en kwaad! Veel christenen maken een denkfout als ze lezen over de laatste boom. Ze menen dat het alleen om de kennis van het kwade gaat, maar ook de kennis van het goede is een vrucht van deze boom. Het resultaat van het eten van beide soorten kennis is hetzelfde: het brengt de dood voort! Niet alleen het kwaad, maar ook het ‘goede’ van deze boom is verboden en brengt de dood voort.

Zoveel christenen leven nog steeds van deze boom van kennis van goed en kwaad: ‘Als ik het goede doe, ontvang ik het goede, als ik het kwade doe ontvang ik het kwade’. Ook het eten van het goede van deze boom brengt een dodelijke vrucht voort van eigengerechtigheid en onafhankelijkheid. Wij zien de vrucht van de boom al bij de zonen van Adam en Eva: Kaïn en Abel. Kaïn bracht geen ‘kwaad’ werk maar een ‘goed’ werk als offer maar het was zijn ‘eigen’ werk, zijn eigen prestatie en God sloeg er geen acht op.

“Als we eten van deze boom, trekt het ons weg bij de boom des levens, die staat voor een relatie met de levende God, in afhankelijkheid en vertrouwen.”

God had de aarde vervloekt, en gezegd dat ze voortaan ‘in het zweet huns aanschijns’ moesten werken. Kaïn had kunnen weten dat een vrucht van de vervloekte aardbodem, die hij in zijn eigen kracht had voortgebracht, zonder dat iemand anders daarvoor had hoeven lijden, door God niet aangenomen had kunnen worden. Maar Abel schuilde achter een bloedoffer. Hij bracht een onschuldig lam ten offer, waar hij zelf niets voor had hoeven doen. Hij had het geestelijke principe begrepen dat hij genade nodig had, en schuilde achter de goede werken van de Heiland. En God sloeg acht op zijn offer, maar het offer van Kaïn wees Hij af.

‘Als ik maar het goede doe dan is het goed’ is dus niet zo. Er zijn goede werken die ons net zo goed buiten de gemeenschap met God stellen als de zonde. God doet geen goed om goed te worden, Hij doet goed omdat Hij goed is!

Het gif in de boom van kennis van goed en kwaad
God wist dat het eten van deze boom de mens zou vergiftigen. Wat was de essentie van dit gif? Het richt de mens op zichzelf in plaats van op God. Het zet de mens centraal! Wat ik doe is belangrijk en dat bepaalt mijn levenslot. 

Als we eten van deze boom, trekt het ons weg bij de boom des levens, die staat voor een relatie met de levende God, in afhankelijkheid en vertrouwen.

“De boom van kennis van goed en kwaad staat voor het op jezelf willen vertrouwen, het zelf willen weten, het zelf willen beslissen”

De boom van kennis van goed en kwaad staat voor het op jezelf willen vertrouwen, het zelf willen weten, het zelf willen beslissen, het zelf je normen en waarden willen bepalen. Het is eigengerechtigheid, wat ons trots en onafhankelijk maakt. U staat centraal, uw mening, uw standpunt, uw oordeel. U bepaalt onafhankelijk van God wat goed of kwaad is.

In Jeremia 2:13 zegt God dat Zijn volk twee boze daden heeft bedreven: “Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.”

Wat zijn die twee boze daden? 

1) De Here verlaten  
2) het zelf doen zonder God op eigen kracht en inspanning.

Weet u wat er gebeurt als u onafhankelijk van God leeft? U sterft… En dat was Gods waarschuwing. Viel de mens na het eten van de vrucht onmiddellijk dood neer? Nee, maar het proces van sterven was ingezet. God had gezegd “ten dage dat gij daarvan eet, zult gij sterven”. (Gen. 3:17) Elders in de Bijbel, onder andere in 2 Petrus 3:8, staat dat voor de Heer één dag is als duizend jaar. We zien dan ook dat niemand ouder wordt dan duizend jaar, maar dat zelfs de eerste, oudste mensen, al is het soms nog nét, binnen die periode van duizend jaar sterven.

“Viel de mens na het eten van de vrucht onmiddellijk dood neer? Nee, maar het proces van sterven was ingezet.”

Eten van de boom van kennis van goed en kwaad richt u te gronde! U wordt trots, ondankbaar, mopperig, kritisch, veroordelend, bitter, enz. U bent constant bezig uzelf te beoordelen: doe ik het wel goed genoeg?En daardoor gaat u ook anderen beoordelen. 

Door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad zien we een verschuiving van een Godgericht leven naar een ik-gericht leven. Dat is het wezen van de zonde! Jezus zegt dat we ons ik-leven moeten verloochenen! Lucas 9:23: “Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.”

Kenmerken van ik-gericht leven

 • Overdreven zelfvertrouwen
 • Afhankelijk van eigen bekwaamheden en talenten
 • Een leven wat op zichzelf en op eigen eer en roem gericht is.

Kenmerken van een op God gericht leven 

 • Vertrouwen op God
 • Afhankelijkheid van God en van Zijn bekwaamheid en voorzienigheid
 • Leven uit Zijn genade en kracht
 • Een leven dat geconcentreerd is op God en wat Hij aan het doen is
 • Het zien van Gods perspectief in iedere omstandigheid.

Hebt u een ik-gericht leven of een Godgericht leven? 

We zeggen weleens dat we God op de eerste plaats moeten zetten en dat Hij de prioriteit moet hebben in ons leven. Eerst God, dan ons gezin, dan de kerk en dan ons werk. Als ik echter God op de eerste plaats zet in mijn leven, dan heb ik nog steeds de eerste plaats! God wil helemaal niet de eerste plaats in mijn leven, of alleen prioriteit zijn. Hij wil alle plaats hebben. Hij is het Leven. Hij heeft de eerste, tweede, derde en laatste plaats in ons leven Hij wil alles in allen zijn (1 Kor. 15:28). God wil de eerste zijn in mijn relatie met Hem, in mijn gezin, mijn kerk en mijn werk! Wij zijn uit Hem, door Hem en tot Hem geschapen (Rom. 11:36).

“God wil helemaal niet de eerste plaats in mijn leven, of alleen prioriteit zijn. Hij wil alle plaats hebben.”

Waar wordt u door geleid? Door de boom van kennis van goed en kwaad of door de boom des levens? Staat de boom des levens in het midden van uw leven? Wordt u geleid door uw keuzes van goed of kwaad of door de levende Heer? 

1. Geleid worden door gevoel – veel mensen worden geleid door hun gevoel. Ze laten hun emoties bepalen waar ze heen gaan, wat ze beslissen, enz.

2. Geleid worden door verstand – u wordt geleid door uw denken en door de informatie die u krijgt van uw natuurlijke zintuigen. Dat lijkt heel ‘verstandig’, maar wordt in de Bijbel sterk afgeraden! Dit wil niet zeggen dat we niet ‘verstandig’ moeten zijn, of, zoals Paulus het zegt, “volwassen in het verstand” (1 Kor. 14:20) moeten worden. 

Het betekent wél dat we niet alleen op ons natuurlijke verstand moeten vertrouwen en op wat wij kunnen ‘bevatten’. We moeten juist leren leven door de vrede en genade van God, die “alle verstand te boven gaat”! (Fil. 4:7)

“Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet” (Spr. 3:5).

 • Als Noach naar zijn ‘gezond verstand’ had geluisterd, dan was hij nooit begonnen aan de bouw van de ark!
 • Als Abraham naar zijn ‘gezond verstand’ had geluisterd, dan had hij nooit zijn vaderland verlaten om naar een onbekend land te vertrekken!
 • Als Mozes naar zijn ‘gezond verstand’ had geluisterd, dan was hij er nooit aan begonnen om het volk te bevrijden uit Egypte!
 • Als Jozua naar zijn ‘gezond verstand’ had geluisterd, dan had hij nooit zeven dagen om Jericho heen gewandeld! En zeker niet de laatste keer juichend!
 • Als Gideon naar zijn ‘gezond verstand’ had geluisterd, dan had hij nooit de strijd aangebonden met de Midjanieten. Het leger van de vijand bestond uit 135.000 met zwaarden bewapende soldaten (Richt. 8:10). Het leger van Gideon bestond uit 300 soldaten, slechts bewapend met kruiken en fakkels!
 • Als David naar zijn ‘gezond verstand’ geluisterd had, dan had hij nooit de strijd met Goliath aangebonden.

3. Geleid worden door de ervaringen uit het verleden – U neemt uw beslissingen op grond van goede of slechte ervaringen in het verleden. Dit lijkt natuurlijk ook heel verstandig! U moet tenslotte leren van de lessen uit het verleden. Toch is het niet goed om hierdoor geleid te worden.

“Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan?” (Jes. 43:18,19).

4. Geleid worden door de mening van andere mensen – U laat uw beslissingen afhangen van en u wordt beïnvloedt door de mening van anderen.

5. Geleid worden door de omstandigheden – Als Paulus zich had laten leiden door de omstandigheden, dan was hij nooit in Rome gekomen!

Al deze manieren waarop wij geleid kunnen worden vinden hun grond in de boom van kennis van goed en kwaad. Maar het is de boom des levens die centraal moet staan! Dat betekent: leven door geloof in Jezus Christus, in wie Hij is en wat Hij heeft volbracht en wat Hij in ons doet. God wil dat ons leven geleid wordt door het leven, door een diepe relatie met Jezus Christus.

“Toen deze aankwam en de genade Gods zag, verheugde hij zich en wekte allen op om naar het voornemen van hun hart verbonden te blijven aan de Here (Hand. 11:23).

Vanuit het leven van Christus in u, zal de vrucht van de heilige Geest openbaar worden in uw leven!

“Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.” (Gal. 5:22-23, Het Boek)

“De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots; zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd; zij neemt niemand iets kwalijk; zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde” (1 Kor. 13).

Mensen die eten van de boom van kennis van goed en kwaad leven onder veroordeling! Ze observeren met hun natuurlijke ogen. 

Gezond verstand
Ze laten zich in hun meningsvorming leiden door hun gevoel of ‘gezond verstand’ of door een gekleurde bril van pijn uit het verleden. Ze trekken hun eigen conclusies. Vervolgens geven ze hun mening (oordeel) aan en over anderen. Ze spreken vanuit de boom van kennis van goed en kwaad: “Naar mijn mening, volgens mij, ik vind, ik denk, ik weet, ik ben van oordeel” enz. Ze spreken alleen maar hun eigen oordeel! Omdat ze denken dat ze het bij het rechte eind hebben, willen ze vervolgens anderen van hun mening overtuigen! Daar komt roddel, laster, partijschappen en dergelijke uit voort. Dat zijn allemaal vruchten van het eten van de boom van kennis van goed en kwaad.

“Wat is de bron van deze veroordelende geest? Dat wij eten van deze boom, onze eigengerechtigheid en prestatie, ons ego, trots en hoogmoed!”

We veroordelen omdat we zelf onder veroordeling leven. “Doe ik het wel goed?” Wat is de bron van deze veroordelende geest? Dat wij eten van deze boom, onze eigengerechtigheid en prestatie, ons ego, trots en hoogmoed! Het is de oerzonde: de mens die zichzelf op de plaats van God zet. De mens die zelf wordt vereerd, zijn mening, zijn opinie, zijn opvattingen, ervaringen en conclusies. De mens die gaat zitten op de rechterstoel en gaat beoordelen wat wel of niet goed is, wat wel en niet van God is.

Eet u van de boom des levens, of van de boom van kennis van goed en kwaad?

Wat u eet, dat wordt deel van u! Het gaat uw denken, uw ideeën, uw beslissingen, uw handelingen en uw gedrag bepalen. Is God alleen een prioriteit in uw leven of is Hij uw leven? Speelt Hij alleen maar een rol in uw leven of is Hij uw Heer? 

Eet u van Hem? Drinkt u van Hem die de bron is? Leeft u uit genade of nog steeds uit eigen werk of prestatie (Zie Jeremia 2:13)?

Misschien zegt u: “Maar die boom van kennis van goed en kwaad stond toch in het paradijs?” Dat is ook zo. Deze boom is een levensprincipe van God en zal altijd in ons midden blijven, net als in het paradijs. Net als bij de eerste mens in de hof van Eden wil God ons de ruimte geven om te kiezen! Als alleen de boom des levens er zou zijn geweest, dan hadden we geen keus gehad.

Toevlucht
Waar kiest u vandaag voor? Wanneer u in het verleden gegeten hebt van de verkeerde boom en het heeft anderen beschadigd, bent u dan bereid om vergeving te vragen en dingen recht te zetten? Of is uw hart, trots, veroordelend en hard geworden? Heeft u nog steeds last van die stemmetjes die altijd zeggen dat u het niet goed heeft gedaan? Beoordeelt u uzelf nog steeds of u het goed of fout heeft gedaan?

“Jezus heeft alles voor u volbracht. Hij heeft het perfect goed gedaan en omdat Hij alles perfect heeft gedaan mag u voor een heilig God staan. Staat uw relatie met de Heer Jezus in het centrum van uw leven?”

Jezus heeft alles voor u volbracht. Hij heeft het perfect goed gedaan en omdat Hij alles perfect heeft gedaan mag u voor een heilig God staan. Staat uw relatie met de Heer Jezus in het centrum van uw leven?

Neem uw toevlucht tot de Boom des Levens: Jezus Christus, en ontvang de rijkdom van Zijn genade!

Dit artikel is geschreven door Dick Pieterman

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen