Waarschuwing voor de grote afval

Dit is een open brief aan kerkelijk Nederland. Deze brief is niet gericht tot de oprechte christenen die in elke denominatie zitten en een levend geloof hebben. Ik richt deze brief aan hen, die Gods Woord hebben aangepast aan hun denken, terwijl ze hun denken hadden moeten aanpassen aan Gods Woord. En aan hen die lauw geworden zijn.

Tekst: Tammo A.J. Schut

Het hele coronagebeuren heeft ons gedrag drastisch gewijzigd. Naar de kerk gaan is niet meer vanzelfsprekend. Veel gelovigen vinden het wel goed zo. Geen dwang of sociale controle meer om zondags naar de kerk te gaan. Maar dreigt u daarmee ook in de valkuil te stappen van lauw worden?

In Openbaring 3: vanaf vers 14 staat; “Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt;

Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; WEES DAN IJVERIG EN BEKEER U.”

Lauw worden
Loopt u gevaar lauw te worden? Of bent u het al? Jezus zegt; Ik heb u lief. Ik wil niet dat je verloren gaat. Ik wil niet dat jij in die grote afval, waar de Bijbel over spreekt, wordt meegesleurd. 2 Tess. 2: 3 Waar staat u? Wat gelooft u? Bent u opnieuw geboren? Hebt u voldaan aan de opdracht van bekering, dopen en vervuld worden met de Heilige Geest? Ik kan uw hart niet beoordelen. Dat kan God alleen.

Ik kan u wel helpen door u enkele toetsen voor te houden. Toetsen die u misschien kunnen helpen om u te bewaren voor die grote afval. Toetsten die u hopelijk helpen geestelijk orde op zaken te stellen. Toetsen die u helpen om weer geestelijk actief te worden, waardoor het predicaat koud noch heet zal verdwijnen. 2 Tim. 4: 3 zegt; ‘Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.’

Met andere woorden; behoort u tot hen die Gods woord hebben aangepast aan de normen en waarden van de wereld? Of bent u een herder zoals omschreven in Ez. 22 : 26 : ‘de priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen; tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid, het verschil tussen onrein en rein onderwijzen ze niet.’

Verouderde Bijbel
Behoort u tot de categorie gelovigen die geloven dat de Schepper van Hemel en aarde ons nog steeds laat zitten met een verouderde Bijbel, waar Hij niet meer achter staat? En Hij daarmee zegt; zoek het zelf maar uit. Je mag doen met mijn Woord zoals je het zelf graag ziet? Ik sta er niet meer achter? Of gelden nog steeds de waarschuwende woorden die u kunt vinden op de laatste pagina van de Bijbel: ‘Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort; Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.’

Behoort u tot deze categorie gelovigen? Dan loopt u gevaar. Heeft u vroeger belijdenis gedaan? Dat is mooi. Maar wat is er toen in uw leven gebeurd? Bent u toen opnieuw geboren? Of toch niet? Bij belijdenis doen, heeft u beleden dat u gelooft wat er in de Bijbel staat? Ook dat u gelooft dat Jezus voor u gestorven is? U hebt beleden dat de leerstellingen van uw kerk juist zijn.

Maar wat heeft u met dat geloof gedaan? ‘Joh. 1 vers 12 zegt; Doch allen, die Hem ( Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.’

Bent u uit God geboren? Heeft u in die tijd Jezus als Uw redder en Verlosser aangenomen? Bent u in de tijd van belijdenis doen op de knieën gegaan en heeft u oprecht en met uw mond en hart God om vergeving gevraagd voor het feit dat u een zondaar bent en gezondigd hebt? En heeft u het reddend werk van Jezus voor uzelf aanvaard? Heeft u zich oprecht bekeerd en gezegd dat u een volgeling van Jezus wilt zijn? Of is belijdenis doen een stap geweest die nu een maal bij het naar de kerk gaan behoort.

DOEN
Ziet u het verschil? Belijdenis doen is het belijden dat u gelooft. Dat andere is DOEN wat u gelooft. Dat is een stap zetten waardoor u uit God geboren wordt. Op de Pinksterdag vroeg de menigte; wat moeten wij DOEN ? Petrus antwoordde; bekeer u, laat u dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden (later heeft Paulus door openbaring de diepere betekenis van de waterdoop ontvangen) en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.’ Let wel; Petrus heeft het niet over de belofte aan Abraham gedaan, maar over de belofte van de Heilige Geest. In Handelingen 2 vers 33 staat dat Jezus de belofte van de Heilige geest ontvangen heeft en dat Hij dit heeft uitgestort. Denkt u dat u, toen u tot geloof kwam, automatisch de doop met de Heilige Geest hebt ontvangen? Gelooft u dat op basis van een citaat uit de brief van Paulus aan de Efeziers? Ef. 1 vers 13 en 14 zegt het volgende; ‘in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.’

Enige discipelen
Waar doelt Paulus op? Hij was eerder in Efeze geweest. Dat kunnen we vinden in Handelingen 19. Wat gebeurde daar? Toen Paulus in Efe kwam, en daar enige discipelen vond, zij hij tot hen; Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof bent gekomen? Vindt u dat niet een stomme vraag van Paulus? Als hij in zijn brief aan de Efeziers, waarin hij schrijft over die verzegeling, zou hebben bedoeld dat je de belofte van de Heilige Geest automatisch ontvangt als je tot geloof komt, dan stel je zo’n vraag niet. Nee, wat gebeurde er in Efe?

De discipelen daar waren door een Apollos wel nauwkeurig voorgelicht wat Jezus had bewerkt, maar maakte toen de fout hen te dopen in de doop van Johannes; een doop van bekering. Paulus corrigeert dat en doopt hen dan in de naam van de Here Jezus. Als je gelooft dat je automatisch de belofte van de Heilige Geest ontvangt, dan moet het toch klaar zijn? Dat vindt Paulus blijkbaar niet! Pas toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.

Handen opleggen
De belofte van de Heilige Geest was niet automatisch over hen gekomen toen zij tot geloof waren gekomen. Paulus moest hen daartoe de handen opleggen. Dat zelfde patroon vinden we in Samaria ; Hand. 8 vanaf vers 14. Ze hadden het woord Gods aanvaard, en waren gedoopt in de naam van de Here Jezus. Maar de Heilige Geest was nog niet over hen gekomen. Raar hè, als je gelooft wat de kerk leert; namelijk dat je bij je bekering automatisch verzegeld wordt met de belofte van de Heilige Geest.

Maar ook in Samaria gebeurde dat niet. Pas toen ze de handen werden opgelegd ontvingen zij die verzegeling met de Heilige Geest der belofte. De leer dat je de Heilige Geest der belofte automatisch ontvangt als je tot geloof komt is een dwaalleer die veel christenen heeft onthouden van de doop met de Heilige Geest. Zo heeft de duisternis de kerk beroofd van de kracht die de belofte van de Heilige Geest in Zich heeft.

Geest van de belofte
Wij allemaal hebben die kracht nodig. Zeker ook in deze tijd. Tot de gaven van de Heilige Geest behoort het onderscheiden van geesten. Die hebben we hard nodig om te onderscheiden wat er in deze tijd geestelijk aan de hand is. We hebben dat nodig om in druk staande te blijven. Om niet lauw te worden. En als u lauw geworden bent, bekeert u dan en vraag een geestvervulde christen u de handen op te leggen, zodat u ook de Heilige Geest der belofte ontvangt.

Of smeek God u te vullen met die Heilige Geest der belofte, opdat u niet tot die grote afval gaat behoren. Ik heb u enkele toetsen voorgelegd. Ga er mee naar God en vraag Hem uw hart te doorzoeken. Vraag Hem of u een heilloze weg bewandelt en vraag Hem u te brengen op die veilige hoge weg. Ik bid u een nieuw leven toe. Jezus komt spoedig terug om Zijn kinderen op te halen. Zorg dat u erbij bent als het zover is. Moge God u bewaren voor de grote afval.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen