Wat is de heerlijkheid van God en hoe wandel je erin?

De heerlijkheid van God is de persoonlijkheid van God. Paulus spreekt op drie verschillende manieren over de heerlijkheid: de Vader der heerlijkheid, de Geest der heerlijkheid en Jezus Christus, de Hoop der heerlijkheid!

Door: Jerame Nelson

“Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen…” (Efeziërs 1:15-18)

Wanneer mensen om Gods glorie, Zijn heerlijkheid vragen, vragen ze om God persoonlijk – Zijn persoonlijkheid – te ontmoeten, die aan ons geopenbaard wordt door Zijn Geest.

Mozes koos keer op keer voor de heerlijkheid van God. Hij achtte de rijkdom van Christus groter dan het genot van de zonde en de dingen van deze wereld.

“Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen.” (Hebreeën 11:24-26)

Beloning
Mozes was degene die wegliep van het paleis en de hof van Farao. Zelfs in Egypte verdedigde hij een Hebreeër. Toen God Mozes oprichtte, maakte Hij hem een verlosser. Mozes wist wat zijn beloning was. Mozes koos de heerlijkheid.

“Toen zei hij tegen Hem: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verdertrekken.”(Exodus 33:15)

Chabad en Shekina
In het Oude Testament waren er twee uitingen van de heerlijkheid: Chabad en Shekina.

De Chabad heerlijkheid is het gewicht van Zijn Aanwezigheid.

“En het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de HEERE vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld.” (1 Koningen 8:10-11)

De Shekina heerlijkheid is de zichtbare luister van God. Wonderen en tekenen vinden plaats in de Shekina heerlijkheid.

“De cherubs stonden rechts van het huis toen de Man binnenkwam, en de wolk vervulde de binnenste voorhof. Toen verhief de heerlijkheid van de HEERE zich van boven de cherub naar de drempel van het huis. Daarop werd het huis vervuld met de wolk en de voorhof was vol van de lichtglans van de heerlijkheid van de HEERE. Het geluid van de vleugels van de cherubs was tot in de buitenste voorhof te horen, als de stem van de almachtige God wanneer Hij spreekt.” (Ezechiël 10:3-5)

Beide manifestaties werden ervaren in het Oude Testament, terwijl mensen God nog niet in zich hadden wonen.

Lees Haggai 2:10 nu eens:

“De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten.”

Vroegere en latere heerlijkheid
De vroegere heerlijkheid omvat alle bovennatuurlijke gebeurtenissen vanaf de wet van Mozes tot Johannes de Doper. Jezus nam deel aan zowel de vroegere als de latere heerlijkheid, terwijl Hij op aarde was. Toen Jezus uit de dood opstond, luidde Hij de latere heerlijkheid van God in.

Wil je het teken weten dat God aan Johannes de Doper gaf? Johannes de Doper wist dat de Messias degene zou zijn op wie de Heilige Geest rustte. Toen Jezus werd gedoopt, zag Johannes de Heilige Geest als een duif op Hem neerdalen in Lukas 3. Niet alleen daalde de Geest neer, de heerlijkheid bleef.

Nodig die heerlijkheid uit in je leven. Kies Zijn Aanwezigheid zoals Mozes deed. “Heilige Geest, U bent kostbaar voor mij. Ik wil dat U in mijn leven blijft – in het leven van een hele generatie.” Dat is de latere heerlijkheid!

Houd het simpel…
De grotere heerlijkheid die ons bezit, is dat God in ons Zich openbaart door ons aan de wereld om ons heen. Als je bidt en God om de heerlijkheid vraagt, kun je een diepere relatie met God aangaan. Ik daag je uit om God te vragen je de heerlijkheid van de Vader, de Geest en de Zoon te laten zien. Het is tijd om in de grotere heerlijkheid te wandelen!

Lees hier het originele artikel.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen