Wat is de zonde tegen de Heilige Geest?

Door de jaren heen heb ik regelmatig christenen ontmoet die bang zijn dat ze gezondigd hebben tegen de Heilige Geest en nu niet meer vergeven kunnen worden. Soms waren deze mensen totaal in paniek en bijna ontroostbaar. Het is belangrijk dat we deze mensen kunnen helpen met de juiste antwoorden en Bijbelse onderbouwing. Eigenlijk is het belangrijk dat iedere christen weet wat zondigen tegen de Heilige Geest precies is. Als er namelijk een zonde is, die niet vergeven kan worden, móeten we weten wat dit is. 

Alle zonden worden je vergeven, behalve….

Als allereerste mogen wij weten dat al onze zonden vergeven worden, als we tot bekering en wedergeboorte komen. Er is geen enkele zonde die niet vergeven wordt. 

Psalm 103:3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, 12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

Efeze 1:7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.

“Ook deze zonden zal God ons altijd vergeven.”

Natuurlijk gebeurt het na je wedergeboorte ook wel eens dat je nog de fout in gaat en zondigt. Ook deze zonden zal God ons altijd vergeven.

1 Johannes 1:9 (NBV) Belijden we onze zonden, dan zal Hij, Die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

Al deze teksten laten zien dat God rijk is in genade om ons te vergeven en te reinigen. Toch spreekt de Bijbel over een specifieke zonde die niet vergeven kan worden. Johannes spreekt over een specifieke zonde die tot de dood leidt… en dat je niet hoeft te bidden voor de mensen die deze zonde begaan hebben.

1 Johannes 5:16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een ​zonde​ niet tot de dood, dan moet hij tot God ​bidden, en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een ​zonde​ tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet ​bidden.

Bijzondere tekst
Dit is een heel bijzondere tekst. Wij zijn geneigd om te denken dat we altijd moeten bidden voor een broeder of zuster die we zien zondigen. Johannes maakt hier duidelijk dat er een specifieke zonde is die tot de (geestelijke) dood leidt. Als mensen dit doen, hoef je niet voor hen te bidden. 

Judas onderwijst hetzelfde in zijn brief. Judas schrijft over mensen die de gemeente in zijn gekomen en anderen proberen te verleiden om in zonde en onreinheid te gaan leven. Judas zegt dat de gemeente zich over sommigen (niet allen) moet ontfermen, maar over anderen niet. Sommigen moet je met alles wat in je is proberen te redden, anderen moet je laten gaan. 

“Judas schrijft over mensen die de gemeente in zijn gekomen en anderen proberen te verleiden om in zonde en onreinheid te gaan leven.”

Judas 1:22 En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. 23 Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is.

Judas lijkt ook te zeggen dat sommigen een punt bereikt hebben waarbij het niet meer mogelijk is dat zij zich nog gaan bekeren. Ook Jezus zelf spreekt over het zondigen, of lasteren, tegen de Heilige Geest. 

Markus 3:22 En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en: Door de aanvoerder van de demonen drijft Hij de demonen uit. 23 En Hij riep hen bij Zich en zei tegen hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? 24 En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden. 25 En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet standhouden. 26 En als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar is dat zijn einde. 27 Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke bindt; en dan kan hij zijn huis leegroven. 28 Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben; 29 maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. 30 Want zij zeiden: Hij heeft een onreine geest.

Wat is het lasteren/zondigen tegen de Heilige Geest?

Alle bovenstaande teksten maken nog niet helemaal duidelijk wat het zondigen tegen de Geest nou precies is. Gelukkig zijn er twee Bijbelgedeeltes in het boek Hebreeën die ons veel meer duidelijkheid geven over het zondigen tegen de Geest. In deze teksten staan ook vijf voorwaarden waar iemand aan moet voldoen, voordat hij/zij tegen de Heilige Geest kan zondigen. Deze teksten zijn Hebreeën 6:4-6 en Hebreeën 10:26-30.

Hebreeën 6:4 Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de ​Heilige​ Geest, 5 en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, 6 en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de ​Zoon van God​ opnieuw ​kruisigen​ en openlijk te schande maken. 

Hebreeën 10:26 Want als wij willens en wetens zondigennadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de ​zonden​ meer over, 27 maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. 28 Als iemand de wet van ​Mozes​ tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder ​barmhartigheid, op het woord van twee of drie getuigen. 29 Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de ​Zoon van God​ vertrapt heeft en het bloed van het ​verbond, waardoor hij ​geheiligd​ was, ​onrein​ geacht heeft en de Geest van de ​genade​ gesmaad heeft? 30 Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen.

“In de meeste geloofsgemeenschappen ligt vaak meer nadruk op de genade van God dan de rechtvaardigheid en het oordeel van God.”

Dit zijn voor veel mensen behoorlijk heftige teksten. In de meeste geloofsgemeenschappen ligt vaak meer nadruk op de genade van God dan de rechtvaardigheid en het oordeel van God. Toch verschaffen deze teksten een hoop duidelijkheid over het zondigen tegen de Heilige Geest. Ze spreken namelijk over de zonde waarvan het onmogelijk is om op terug te komen, en het smaden, of lasteren van de Geest van genade. 

Zondigen tegen de Heilige Geest
Maar op basis van deze teksten leren we wel duidelijk wat zondigen tegen de Heilige Geest is. Ik geloof dat er drie vormen van zondigen tegen de Heilige Geest zijn. 

  1. Er is sprake van zondigen tegen de Heilige Geest als een geestelijk volwassen christen heel bewust Jezus Christus verloochent en van zijn geloof afstapt.
  2. Er is sprake van zondigen tegen de Heilige Geest als een geestelijk volwassen christen heel bewust Jezus Christus verloochent door willens en wetens, te blijven volharden in zonde, omdat hij/zij denkt dat dit niet uitmaakt. Let op, bij deze gaat het niet over zondigen en daar spijt of berouw van hebben of per ongeluk zondigen. Het gaat over volharden in zonde zonder bekering of berouw. 
  3. Er is sprake van zondigen tegen de Heilige Geest als een geestelijk volwassen christen heel bewust het werk van de Heilige Geest aan de duivel toeschrijft. 

Er is nog iets heel belangrijk wat je moet weten over het zondigen tegen de Heilige Geest. Dit is namelijk: niet IEDERE christenen kan de zonde tegen de Heilige Geest plegen! 

Niet IEDERE christenen kan de zonde tegen de Heilige Geest plegen!

“Misschien denk je nu: ‘Tom, wat zeg je nu? Hoezo kan niet iedere christen zondigen tegen de Heilige Geest?’”

Misschien denk je nu: ‘Tom, wat zeg je nu? Hoezo kan niet iedere christen zondigen tegen de Heilige Geest?’ De reden daarvoor is dat de Bijbel vijf voorwaarden geeft, voordat iemand kan zondigen tegen de Heilige Geest. Deze vijf voorwaarden en voorbeelden van zondigen tegen de Heilige Geest leg ik uit in deze video. Je kan ook het gratis e-book downloaden waarin alles uitgelegd wordt. 

Download het e-book hier: https://frontrunnersministries.nl/inspiratie/blog/zondigen-tegen-de-heilige-geest-gratis-e-book/

Kijk de video hier:

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen